Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 18/4/05

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ότι:

Η Τράπεζα EFGEurobankErgasias ανακοινώνει ότι η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας συνεδρίασε στις 18 Απριλίου 2005, με απαρτία 55,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (173.554.301 μετοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται και 459.689 μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου), και αποφάσισε  τη διάθεση πιστοποιητικών προαιρέσεως (stockoptions) για την αγορά 1.525.000  μετοχών της Τράπεζας στο προσωπικό και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τιμή άσκησης είναι €18 ανά μετοχή, με τους ακόλουθους όρους:

Δικαιούχοι θα είναι όσοι από τους ανωτέρω παρείχαν τις υπηρεσίες τους στις 31.12.2004.  Κριτήριο για την συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα ανταμοιβής είναι η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στο έργο της Τράπεζας ή της συνδεδεμένης εταιρείας, κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με τη θέση και το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης εκάστου. Η ειδική Επιτροπή Ανταμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου θα κατανείμει τις μετοχές στο πλαίσιο σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα εξουσιοδοτηθεί από τη Συνέλευση. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα πιστοποιητικά προαιρέσεως, μετά την παρέλευση 32 μηνών (αντί των 20 μηνών που ίσχυε για τα προηγούμενα προγράμματα), κάθε Δεκέμβριο των ετών 2007, 2008, 2009 και 2010  (δηλαδή 3 χρόνια αντί των 2 ετών που ίσχυε για τα προηγούμενα προγράμματα). Προϋπόθεση για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων είναι ότι, κατά τον χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών, οι δικαιούχοι θα εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Τράπεζα ή την συνδεδεμένη εταιρεία.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 168.084.646 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,11% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 3.758.905 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,17% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 1.251.061 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,73% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.