Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟ 2004 ΤΗΣ BANCPOST

Η Bancpost ανακοίνωσε σήμερα (Μ. Τρίτη, 26/04/05), στο Βουκουρέστι, τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση 2004, τα σχέδιά της για το τρέχον έτος και τις αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτές ενεκρίθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η Bancpost ανακοίνωσε σήμερα (Μ. Τρίτη, 26/04/05), στο Βουκουρέστι, τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση 2004, τα σχέδιά της για το τρέχον έτος και τις αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτές ενεκρίθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Οι οικονομικές επιδόσεις της Bancpost κατά το 2004 υπερέβησαν τους αρχικούς στόχους και εδραίωσαν ακόμα περισσότερο την θέση της στην χρηματοπιστωτική αγορά της Ρουμανίας.  Τα καθαρά κέρδη (μετά φόρων) έφθασαν τα €19 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 64% σε σύγκριση με το 2003.  Πρόκειται για μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, αν λάβει κανείς υπ’ όψη και το γεγονός ότι το 2004 ήταν έτος αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης και εφαρμογής νέων συστημάτων.  Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε μετά από δυναμική αύξηση (32%) των λειτουργικών εσόδων και συγκρατημένη αύξηση των δαπανών.  Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 7,3%.  Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 82% σε σύγκριση με το 2003.  Ειδικότερα, τα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 96%, τα δε δάνεια σε νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 71%.  Οι συνολικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 24%. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, η ρευστότητα της Τράπεζας διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, και της επιτρέπει να συνεχίσει με υψηλούς ρυθμούς τις δανειοδοτικές δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε στο τοπικό νόμισμα.

Το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 74% και ανήλθε περίπου στα €1,1 δισ. στα τέλη του 2004.  Παρά τον εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης τού ενεργητικού και των χορηγήσεων, καθώς και των προσπαθειών αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης της Τραπέζης, η αύξηση των συνολικών λειτουργικών εξόδων της Bancpost διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς τα τελευταία αυξήθηκαν κατά 19% σε σχέση με το 2003.  Τούτο είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση τού λόγου κόστους/εσόδων από 78% το 2003 σε 70% το 2004.

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου είναι επίσης ικανοποιητική.  Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στο 0,9% των συνολικών δανείων, απόρροια ορθής πιστωτικής πολιτικής και αποτελεσματικής διαχειρίσεως κινδύνων.

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού (ROA) στα τέλη 2004 ανήλθε στο 2,2%, η δε αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 22%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias, κ. Νικόλαος Νανόπουλος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της Bancpost, που είναι θυγατρική της Eurobank, δήλωσε τα εξής: «Οι ενέργειές μας όλα τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν, πιστεύω, την μακροπρόθεσμη, στρατηγική δέσμευσή μας να συνεισφέρουμε στην οικονομική ανάπτυξη της Ρουμανίας.  Η επένδυσή μας στη Ρουμανία είναι μέρος μίας ευρύτερης περιφερειακής στρατηγικής, η οποία μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει στην κατοχύρωση της παρουσίας μας στην Βουλγαρία, στη Σερβία, και προσφάτως και στην Τουρκία.  Ως η δεύτερη σε κεφαλαιοποίηση εταιρία στην Ελλάδα, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στις ξένες επενδύσεις μας. Στόχος μας είναι οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη να εισφέρουν το 2009, στον Όμιλο της Eurobank,  το 20% των καθαρών κερδών, σε ενοποιημένη βάση, από 4% που ήταν το 2004».

Οικονομικά μεγέθη Bancpost (€ εκ)
                                                          Under Romanian GAAP

                 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες 2004 (%)

Η προσπάθεια αναδιάρθρωσης θα συνεχισθεί και το 2005, με τη δημιουργία νέων καταστημάτων και τη μεταστέγαση-ανακαίνιση άλλων.

Ως απόρροια της εφαρμογής νέας υποδομής στον τομέα της πληροφορικής, η Τράπεζα θα είναι σε θέση να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής στους πελάτες της αρχής γενομένης από το δεύτερο εξάμηνο του 2005. Επίσης, η νέα εταιρική ταυτότητα της Τραπέζης θα καταστεί πιο εμφανής, καθώς η αναδιάρθρωση του δικτύου προχωρεί σε όλη τη χώρα.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής των Διεθνών Δραστηριοτήτων και Σύμβουλος Διοίκησης της Eurobank, κ. David Watson, κατά το 2005, και παρά την ευρεία αναδιάρθρωση, η Bancpost θα συνεχίσει την προσπάθεια βελτιώσεως του μεριδίου αγοράς της.  Η Τράπεζα αποβλέπει σε αύξηση κατά 50% του συνολικού ενεργητικού και αύξηση κατά 70% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.  Τα συνολικά κέρδη θα αυξηθούν επίσης, αν και με χαμηλότερο ρυθμό, λόγω των υψηλοτέρων λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με το κόστος της αναδιάρθρωσης.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2005, η Bancpost θα εφαρμόσει πλήρως το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της το οποίο είναι σχεδιασμένο για την αποτελεσματικότερη δράση της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής. Τούτο ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της να ηγηθεί σ’ αυτή την εξαιρετικά  ενδιαφέρουσα και γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά.

Εν τω μεταξύ, στις 20 Απριλίου 2005, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τής Bancpost.  Η Συνέλευση ενέκρινε την αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εκλογή του κ. Mihai Bogza στην θέση του Προέδρου, μετά την παραίτηση της κας Elena Petculescu, που εξελέγη Επίτιμος Πρόεδρος.

Ο κ. Mihai Bogza απεφοίτησε από την Εμπορική Σχολή – Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων το 1980.  Μετά το 1990, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής τού Υπουργείου Οικονομικών.  Η τραπεζική πείρα του κ. Bogza επίσης είναι αξιομνημόνευτη: εργάσθηκε στην Pater Bank, στην Eximbank – με την ιδιότητα του Προέδρου – καθώς και στην κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας, ως Υποδιοικητής.

Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα συνεχίσει να κατέχει ο κ. Γεώργιος Μιχελής.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Bancpost συγκροτήθηκε ως εξής :

 1. Mihai Bogza    Πρόεδρος
 2. Γεώργιος Μιχελής  Mέλος
 3. David Watson   Μέλος
 4. Θεόδωρος Καρακάσης  Μέλος
 5. Χαράλαμπος Κύρκος  Μέλος
 6. Γεώργιος Αλβέρτης  Μέλος
 7. Γεώργιος  Κατσαρός  Μέλος
 8. Γιάσμην Ράλλη   Μέλος
 9. George Orlov   Μέλος
 10. Carmen Dumitrescu  Μέλος
 11. Gabriela Ilie   Μέλος

Ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bancpost, κ. Mihai Bogza, σε δήλωσή του τόνισε: «Είμαι ευτυχής που γίνομαι μέλος της ομάδας της EFG Eurobank Ergasias, της πιο δυναμικής τράπεζας στην Ελλάδα και μίας από τις πιο δραστήριες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Χαίρομαι επίσης που θα μου δοθεί η δυνατότητα να συμβάλω στην ανάπτυξη της Bancpost, μίας εύρωστης τράπεζας, με καλή φήμη στην τραπεζική αγορά της Ρουμανίας.

Είχα την ευκαιρία να εργασθώ σε αρκετές εμπορικές τράπεζες όπου συγκέντρωσα χρήσιμες εμπειρίες για το επόμενο βήμα της καριέρας μου ως Υποδιοικητού της Εθνικής Τραπέζης της Ρουμανίας. Η θέση αυτή μου έδωσε τη δυνατότητα να εξασφαλίσω ότι οι αποφάσεις της Κεντρικής Τραπέζης παρείχαν υποστήριξη στις εμπορικές τράπεζες, στηρίζοντας τις δραστηριότητές τους και προσφέροντάς τους νέα εργαλεία τα οποία χρειάζονταν για τη λειτουργία τους κατά την περίοδο της μετάβασης.  Ο διορισμός μου στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Bancpost είναι μία νέα πρόκληση στην καριέρα μου. Τώρα, θα έχω την ευκαιρία να αποδείξω την πρακτική πλευρά των αποφάσεων που πήρα κατά την περίοδο που εργαζόμουν στην Κεντρική Τράπεζα. Ελπίζω η εμπειρία μου να προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη στη Bancpost, σε μία σημαντική στιγμή της εξέλιξής της, την ενσωμάτωσή της στη μεγάλη οικογένεια της EFG Eurobank Ergasias» .