Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Ενεκρίθη από την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias το πρόγραμμα διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options).
Ενεκρίθη από την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias το πρόγραμμα διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options).  Το πρόγραμμα αφορά την αγορά, από το προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, συνολικά 1.525.000 μετοχών της Eurobank, με τιμή άσκησης δικαιώματος €18 ανά μετοχή, έναντι €18,47 μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το 2004.  Σύμφωνα με απόφαση της Διοίκησης, διευρύνεται κατά ένα έτος, σε 32 μήνες έναντι 20 μηνών, το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ασκήσεως του δικαιώματος, καθώς επίσης διευρύνεται κατά ένα επιπλέον έτος η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων.  Το δικαίωμα δηλαδή, ασκείται σε πρώτη φάση, μετά από τρία σχεδόν χρόνια και με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Τράπεζα.