Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 5/4/05

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Α.   Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας συνεδρίασε στις 5 Απριλίου 2005 με απαρτία 61,410% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (192.833.826 μετοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται και 459.689 μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου) και αποφάσισε τα εξής :

1) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2004 και την καταβολή μερίσματος €0,72 ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος χρήσης 2004, ύψους €0,30 ανά μετοχή, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 22 Οκτωβρίου 2004, το υπόλοιπο προς διανομή στους μετόχους μέρισμα ανέρχεται σε €0,42 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι  μέτοχοι της Τράπεζας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 5.4.2005. Κατά συνέπεια από την Τετάρτη 6 Απριλίου 2005 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2004. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Τρίτη 19 Απριλίου 2005.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:
Ψήφισαν υπέρ: 188.841.326 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 98,164% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Ψήφισαν κατά: 2.543 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,001% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Απείχαν της ψηφοφορίας: 3.530.268 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,835% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε  ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004.
Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:
Ψήφισαν υπέρ: 190.761.361 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,162% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.
Απείχαν της ψηφοφορίας: 1.612.776 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,838% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

3) Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών «ΠΡΑΙΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ», για  τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2005. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:
Ψήφισαν υπέρ: 186.402.688 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,896% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Ψήφισαν κατά: 3.749 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,002% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Απείχαν της ψηφοφορίας: 5.967.700 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,102% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

4) Την έγκριση α) των αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2004 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και β) των αμοιβών για τη χρήση 2005 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών.
Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:
Ψήφισαν υπέρ: 189.232.972 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 98,367% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.
Απείχαν της ψηφοφορίας: 3.141.165 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,633% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

5) Την ανανέωση του προγράμματος αποκτήσεως ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920, μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, εφάπαξ ή τμηματικά, με τους ίδιους όρους, δηλαδή με ανώτατη τιμή αγοράς 27,09 ευρώ και κατώτατη τιμή 5 ευρώ ανά μετοχή, μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας, στο οποίο συνυπολογίζονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές. Η ανωτέρω απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθεί μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:
Ψήφισαν υπέρ: 189.232.972 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  98,367% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.
Απείχαν της ψηφοφορίας: 3.141.165 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,633% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

6) Την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Τράπεζας.
Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:
Ψήφισαν υπέρ: 189.377.571 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  98,442% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.
Απείχαν της ψηφοφορίας: 2.996.566 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,558% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

B. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σχετικώς με το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του κ.ν. 2190/1920, ματαιώθηκε κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, λόγω της μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, και θα πραγματοποιηθεί στην Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 18 Απριλίου 2005, ημέρα Δευτέρα, στις 10 π.μ., στο Ξενοδοχείο «Αμαλία», Σύνταγμα, κατόπιν της από 5/4/2005 σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της Τράπεζας.