Απόκτηση Ιδίων Μετοχών 5/4/05 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών 5/4/05

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 1.1.2005 μέχρι 5.4.2005 αγόρασε 272.790 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 24,14 ευρώ ανά μετοχή.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 1.1.2005 μέχρι 5.4.2005 αγόρασε 272.790 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 24,14 ευρώ ανά μετοχή.
Η  αγορά των ανωτέρω μετοχών έγινε σύμφωνα με την από 6.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή της από 5.4.2004 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, κατά το διάστημα από 5.4.2004 μέχρι 5.4.2005, ιδίων μετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.
Κατόπιν των  ανωτέρω,  η Τράπεζα κατέχει σήμερα συνολικά 365.529 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,12% του σημερινού μετοχικού  κεφαλαίου της.
Αθήνα, 6 Απριλίου  2005

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.