Απόκτηση Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρημαστιστηρίου Αθηνών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρημαστιστηρίου Αθηνών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:

α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά τη συνεδρίαση της 5.4.2005, ενέκρινε την ανανέωση του προγράμματος αποκτήσεως ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920, μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών από σήμερα, εφάπαξ ή τμηματικά, με τους ίδιους όρους. Ειδικότερα, η Τράπεζα δύναται να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών, με ανώτατη τιμή αγοράς € 27,09 και κατώτατη τιμή € 5 ανά μετοχή, μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συνυπολογίζονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.

β) Κατόπιν της από 5.4.2005 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να αγοράσει, στο διάστημα από 18.4.2005 έως 30.6.2005, μέχρι 5.000.000 ίδιες μετοχές, με ανώτατη τιμή αγοράς € 27,09 και κατώτατη τιμή αγοράς € 5 ανά μετοχή.

 

Αθήνα, 5 Απριλίου 2005

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.