Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πληρωμή μερίσματος 2004

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. της 5ης Απριλίου 2005, το μέρισμα της χρήσεως 2004 ανέρχεται σε 0,72 ευρώ ανά μετοχή.
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. της 5ης Απριλίου 2005, το μέρισμα της χρήσεως 2004 ανέρχεται σε 0,72 ευρώ ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος χρήσης 2004, ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 22 Οκτωβρίου 2004, το υπόλοιπο προς διανομή στους μετόχους μέρισμα ανέρχεται σε  0,42 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι ήταν μέτοχοι της Τράπεζας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 5.4.2005. Κατά συνέπεια από την Τετάρτη 6 Απριλίου 2005 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2004.
Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Τρίτη 19 Απριλίου 2005.
Το μέρισμα των μετόχων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους την Τρίτη 19.4.2005.
Οι υπόλοιποι μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζάς μας από την Τρίτη 19.4.2005 προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου της Τράπεζας: Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα, τηλ: 210-3357158, 210-3357159.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2005
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.