Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2005 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2005

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 5 Απριλίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93.
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias  Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
5 Απριλίου 2005
Ώρα 12.30 μ.μ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 5 Απριλίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
  1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2004. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διάθεση κερδών.
  2. Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε  ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004.
  4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής της.
  5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
  6. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του κ.ν. 2190/1920.
  7. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους – μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. – και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετόχων, Σανταρόζα 5, Αθήνα, τηλ. 210 - 3357158, 210 - 3357159) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως.
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ξενοφών Κ. Νικήτας