Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπόθεση της εταιρείας OMP

Σχετικά με την υπόθεση της εταιρείας OMP η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias διευκρινίζει τα εξής:
Σχετικά με την υπόθεση της εταιρείας OMP η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias διευκρινίζει τα εξής:
Η Eurobank διατηρεί ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά της ανώνυμης εταιρείας  με την επωνυμία INTERSONIC καθώς και κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία OPTICAL MEDIA PRODUCTION (OMP) που τυγχάνει κατά ποσοστό σχεδόν 100% θυγατρική αυτής. Την 31.12.2004 η Τράπεζα υπέβαλε στο Εφετείο Αθηνών αίτηση για υπαγωγή των δυο εταιρειών στο καθεστώς της ειδικής εκκαθαρίσεως του ν. 1892/1990 και ορίσθηκε ημερομηνία συζητήσεως η 01.03.2005.
Από την 01.12.2004 η εταιρεία ΟΜΡ εστερείτο διοικήσεως λόγω παραιτήσεως των μελών του Δ.Σ. Για το λόγο αυτό και επειδή η μέτοχος INTERSONIC ηρνείτο να προβεί σε εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, η Τράπεζα ως κυριότερος πιστωτής κατέθεσε την 11.01.2005 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών αίτηση για διορισμό προσωρινού διοικητικού συμβουλίου στην ΟΜΡ. Η αίτηση έγινε δεκτή με την υπ΄αριθ. 27/27.01.2005 απόφαση του δικαστηρίου που διόρισε προσωρινό διοικητικό συμβούλιο με αποκλειστική αρμοδιότητα την σύγκληση γενικής συνελεύσεως και την διαχείριση των επειγουσών υποθέσεων. Ως είχε υποχρέωση, το διορισθέν Δ.Σ. προσδιόρισε κατά την πρώτη συνεδρίαση του γενική συνέλευση για την 23.03.2005 και επιλαμβάνεται έκτοτε των επειγουσών υποθέσεων.
Την 24.02.2005, λίγες ημέρες δηλαδή πριν από την συζήτηση της αιτήσεως της Τράπεζας για την ειδική εκκαθάριση στο Εφετείο Αθηνών, φέρεται να έλαβε χώρα αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΟΜΡ που εξέλεξε διοικητικό συμβούλιο. Με βάση το ισχύον δίκαιο η σύγκληση της γενικής συνελεύσεως δεν ήταν νόμιμη ενόψει και της μη προηγούμενης ανακλήσεως της δικαστικής αποφάσεως που διόρισε το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο. Το θέμα παραπέμφθηκε με υποβολή αντιθέτων αιτήσεων στην δικαιοσύνη. Το Εφετείο Αθηνών στις 08.03.2005 που επελήφθη αιτήσεως με διάδικο την εταιρεία ΟΜΡ έκρινε παρεμπιπτόντως ότι η εταιρεία εκπροσωπείται από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο που διορίστηκε με τη δικαστική απόφαση.
Από τα παραπάνω προκύπτει το σύννομο των ενεργειών της Τράπεζας μας και η αναλήθεια των ισχυρισμών της εταιρείας INTERSONIC.
Παραπλανητική είναι, τέλος, η αναφορά της εταιρείας INTERSONIC στην δήθεν προσβολή των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου από τις ενέργειες της Τράπεζας λόγω της εντάξεως της εταιρείας OMP στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. Σημειώνεται μόνο το εξής: όλες οι ενέργειες της Τράπεζας κατατείνουν εμπράκτως στην μη απαξίωση της επιχειρηματικής μονάδας της OMP, κάτι που αποβαίνει προς όφελος του ελληνικού δημοσίου, των εργαζομένων και των δανειστών της εταιρείας.
Επισημαίνεται τέλος ότι η Τράπεζα επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της για τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος της.