Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκδοση υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων

Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία έκδοσης υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων με την μορφή προνομιούχων μετοχών (Lower Tier I Capital) ύψους €200 εκ. από την εταιρεία EFG Hellas Funding Limited, με έδρα το Jersey, θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.
Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία έκδοσης υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων με την μορφή προνομιούχων μετοχών (Lower Tier I Capital) ύψους €200 εκ. από την εταιρεία EFG Hellas Funding Limited, με έδρα το Jersey, θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Οι τίτλοι έχουν ημερομηνία έκδοσης 18.03.05 με διηνεκή διάρκεια, ρήτρα δικαιώματος πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη μετά τον πέμπτο χρόνο και φέρουν την εγγύηση της Eurobank. Οι τίτλοι φέρουν σταθερά προνομιούχα μερίσματα για τα δύο πρώτα έτη ίσα με 6,75% και στην συνέχεια ίσα με το δεκαετές διατραπεζικό επιτόκιο του Ευρώ πλέον 12,5 μονάδων βάσης (0,125%) με ανώτατη τιμή το 8%.
Η έκδοση διατέθηκε στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Αγορά σημειώνοντας σημαντική επιτυχία.
Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και της Φρανκφούρτης.
Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η Deutsche Bank, η Εurobank και η UBS Investment Bank με συνανάδοχο την Εμπορική Τράπεζα.
Η παραπάνω έκδοση ενισχύει τα ίδια κεφάλαια και βελτιώνει τον συντελεστή φερεγγυότητας της Eurobank.