Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Έναρξης Διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση Stock Options

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα :
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα :
Την Δευτέρα,24 Ιανουαρίου 2005, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.924.700 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά συνολικό ποσό 8.627.865,00 ευρώ, δυνάμει της από 21-12-2004 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω ασκήσεως από τους δικαιούχους (προσωπικό και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις από 15-5-2001, 22-4-2002, 19-5-2003 και 5-4-2004 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 29-11-2004 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας. Μετά την ανωτέρω αύξηση, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 926.328.134,15 ευρώ και διαιρείται σε 314.009.537 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,95 η κάθε μία.
Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω 2.924.700 νέες μετοχές διατέθηκαν ως εξής :
α) 3.946 μετοχές του 2ου Προγράμματος σε 5 δικαιούχους με τιμή διαθέσεως 7,97 ευρώ ανά μετοχή (βάσει της Γ.Σ. της 15-5-2001),
β) 67.901 μετοχές του 3ου Προγράμματος σε 10 δικαιούχους με τιμή διαθέσεως 6,00 ευρώ ανά μετοχή (βάσει της Γ.Σ. της 22-4-2002),
γ) 1.350.933 μετοχές του 4ου Προγράμματος σε 270 δικαιούχους με τιμή διαθέσεως 5,51 ευρώ ανά μετοχή (βάσει της Γ.Σ. της 19-5-2003),
δ) 1.501.920 μετοχές του 5ου Προγράμματος σε 303 δικαιούχους με τιμή διαθέσεως 9,30 ευρώ ανά μετοχή (βάσει των Γ.Σ. της 5-4-2004 και 29-11-2004).
Η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αύξησης πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 21-12-2004. Η πιστοποίηση της ανωτέρω καταβολής καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 10/01/2005 και η εισαγωγή των νέων μετοχών εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 18/01/2005.
Με την από 19/01/2005 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας ορίστηκε ότι οι ανωτέρω 2.924.700 νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2005 και ότι από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές αυτές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Aϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Από την ίδια ως άνω ημερομηνία (24/01/2005), η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των μετοχών της Τράπεζας θα γίνεται σε νέα τιμή εκκίνησης, προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2005
Τράπεζα  EFG Eurobank Ergasias  Α.Ε.