Ανακοίνωση για την Εισαγωγή Δωρεάν Μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω διάθεσης μετοχών στο προσωπικό | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση για την Εισαγωγή Δωρεάν Μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω διάθεσης μετοχών στο προσωπικό

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε 917.700.269,15 Ευρώ, διαιρούμενο σε 311.084.837 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 2,95 Ευρώ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 29/11/2004, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.065.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού για ίδιες μετοχές που έχει σχηματιστεί μέχρι και την 31/12/2002. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 700.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.95 Ευρώ εκάστη και τη δωρεάν διανομή σε μέρος του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (συνολικά 6.668 δικαιούχοι).
Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε 917.700.269,15 Ευρώ, διαιρούμενο σε 311.084.837 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 2,95 Ευρώ.
Την 6/12/2004 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-14698/2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίαση του στις 18/01/2005 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των νέων δωρεάν μετοχών.
Κατόπιν τούτου, από την 24/01/2005, αρχίζει στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση. Από την ίδια ημερομηνία οι εν λόγω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό Σ.Α.Τ των δικαιούχων.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι, από την ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ. 210-3357262-3)
Αθήνα, 19/01/2005
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.