Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διαπραγμάτευση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον Δείκτη Eurobank Mid-Cap Private Sector 50

Ξεκίνησε σήμερα (06/12/2004), μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών από την πλευρά του Ομίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, η διαπραγμάτευση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον Δείκτη Eurobank Mid-Cap Private Sector 50 στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών
Ξεκίνησε σήμερα (06/12/2004), μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών από την πλευρά του Ομίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, η διαπραγμάτευση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον Δείκτη Eurobank Mid-Cap Private Sector 50 στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο Όμιλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias έχει συστήσει έναν νέο Δείκτη, τον Eurobank Mid-Cap Private Sector 50.  Παράλληλα, δημιούργησε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παθητικής διαχείρισης Eurobank Private Sector Μετοχικό Εσωτερικού.  Στο αμοιβαίο κεφάλαιο Eurobank Private Sector έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα κεφάλαια ύψους περίπου € 45.000.000 με συμμετοχή της Eurobank, θεσμικών και ιδιωτικών κεφαλαίων.  Παράλληλα έχει ξεκινήσει η διάθεση του προϊόντος στο σύνολο του δικτύου της Τράπεζας, και ειδικότερα στα Καταστήματα, την EFG Eurobank Χρηματιστηριακή και τις μονάδες Private Banking σε όλη την Ελλάδα.
Ο Δείκτης Eurobank Mid-Cap Private Sector 50 που παρακολουθείται από το Αμοιβαίο Κεφαλαίο, συστάθηκε για να αποτελέσει δείκτη αναφοράς των πενήντα μεγαλύτερων εταιριών σε κεφαλαιοποίηση (έως ένα δισ. ευρώ) που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δεν ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο ή στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα.  Η πρωτοβουλία σχεδιασμού και ανάπτυξης του Eurobank Mid-Cap Private Sector 50 βασίστηκε στην αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.
Η τιμή του Δείκτη προωθείται από το Χρηματιστήριο Αξιών σε πραγματικό χρόνο στα βασικά συστήματα αναμετάδοσης τιμών (Reuters με κωδικό EPS50, Bloomberg με κωδικό EPS50 Index, κ.ά.), και  η τιμή κλεισίματος δημοσιεύεται καθημερινά  στον ημερήσιο οικονομικό τύπο και στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.  Το Χρηματιστήριο Αθηνών επίσης αναλαμβάνει την εφαρμογή καθημερινά των απαραίτητων ρυθμίσεων για τον απρόσκοπτο υπολογισμό του δείκτη σύμφωνα με τους κανόνες που τον διέπουν.  Η αναδιάρθρωσή του Δείκτη θα πραγματοποιείται δύο φορές ετησίως εφαρμόζοντας προκαθορισμένες ποσοτικές προδιαγραφές με βάση τις τιμές κλεισίματος των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση του Χ.Α. το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο κάθε έτους.
Σημειώνεται ότι από τις 30/09/2004 που πραγματοποιήθηκε η αρχική διάρθρωση του Eurobank Mid-Cap Private Sector 50 ως τις 03/12/2004, ο Δείκτης έχει σημειώσει άνοδο 13,4%.
Η σύσταση του Eurobank Mid-Cap Private Sector 50 και η έναρξη λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Eurobank Private Sector Μετοχικό Εσωτερικού, συμπληρώνεται σήμερα Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου με την έναρξη της διαπραγμάτευσης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον Δείκτη Eurobank Mid-Cap Private Sector 50 στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών.  Μέσω των Σ.Μ.Ε. παρέχονται στους επενδυτές αυξημένες δυνατότητες βελτιστοποίησης των επενδυτικών τους στρατηγικών,  καθώς με τη χρήση των Συμβολαίων μπορούν εναλλακτικά:
  • να αντισταθμίσουν τον επενδυτικό κίνδυνο της υφιστάμενης θέσης τους (Hedging),
  • να αυξήσουν την έκθεση του χαρτοφυλακίου τους μέσω μόχλευσης (Leverage),
  • ή να προβούν σε αξιοποίηση των ανισορροπιών που περιστασιακά εντοπίζονται μεταξύ της αξίας των υποκείμενων μετοχών και της τιμής των συμβολαίων (Arbitrage).

 

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ