Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29/11/2004

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συνήλθε στις 29 Νοεμβρίου 2004, συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την πρόσκληση της 15-11-2004.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συνήλθε στις 29 Νοεμβρίου 2004, συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την πρόσκληση της 15-11-2004. Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικώς με την διανομή προσωρινού μερίσματος και τους μετόχους από τους οποίους η Τράπεζα  απέκτησε ίδιες μετοχές. Η ανωτέρω  Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:
 1. Tη δωρεάν διάθεση 700.000 μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988, που θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου κατά ποσό 2.065.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού για ίδιες μετοχές που έχει σχηματιστεί μέχρι και την 31/12/2002, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα δικαιούνται μερίσματος χρήσης 2004, συμπεριλαμβανομένου του προμερίσματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο  εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει τα διαδικαστικά θέματα και λεπτομέρειες.

  Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:
  Απαρτία: 164.553.130 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 186.899 μετοχές, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.Ψήφισαν υπέρ: 162.939.961 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  99,13% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
  Ψήφισαν κατά: 106.323 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,06% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
  Απείχαν της ψηφοφορίας: 1.319.947 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
 2. Την τροποποίηση της από 5/4/2004 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα την παροχή δυνατότητας στους δικαιούχους των stock options του προγράμματος 2005-2007, για συνολικό αριθμό 1.550.000 μετοχών, να ασκήσουν το δικαίωμά τους από το μήνα Δεκέμβριο του 2004, με επιπρόσθετο κόστος €0,30 ανά μετοχή.  Κατά τα λοιπά, θα ισχύει η σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5/4/2004. Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα δικαιούνται μερίσματος χρήσης 2004, συμπεριλαμβανομένου του προμερίσματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει τα διαδικαστικά θέματα και λεπτομέρειες.
  Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:
  Απαρτία: 164.553.130 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 186.899 μετοχές, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
  Ψήφισαν υπέρ: 162.331.917 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  98,76% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
  Ψήφισαν κατά: 713.734 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,43% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
  Απείχαν της ψηφοφορίας: 1.320.580 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8%  των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της  Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.