Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias

Η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias που συνήλθε σήμερα (29/11/2004), ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση 700.000 μετοχών στους εργαζομένους στην Τράπεζα και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, που θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού € 2.065.000, μέρους του ειδικού αποθεματικού για ίδιες μετοχές που έχει σχηματιστεί μέχρι 31/12/2002.
Η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias που συνήλθε σήμερα (29/11/2004), ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση 700.000 μετοχών στους εργαζομένους στην Τράπεζα και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, που θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού € 2.065.000, μέρους του ειδικού αποθεματικού για ίδιες μετοχές που έχει σχηματιστεί μέχρι 31/12/2002.  Ταυτόχρονα η Συνέλευση τροποποίησε προηγούμενη απόφαση Γενικής Συνέλευσης της 5/4/2004 και έδωσε τη δυνατότητα στους δικαιούχους των stock options του προγράμματος 2005-2007, για συνολικό αριθμό 1.550.000 μετοχών, να τα ασκήσουν και κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2004, με ένα επιπρόσθετο κόστος  € 0,30 ανά μετοχή.
Σε ομιλία του προς τους Μετόχους ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Νικόλαος Νανόπουλος αναφέρθηκε στην πορεία των εργασιών τονίζοντας ότι κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2004 τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 44%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2003, άνοδος που ποσοστιαία είναι η υψηλότερη μεταξύ των μεγάλων τραπεζών στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και σε ετησιοποιημένη βάση αντιστοιχεί σε 32% αύξηση κερδών ανά μετοχή, η οποία και υπερβαίνει κατά πολύ τον στόχο που είχε θέσει η Διοίκηση της Τράπεζας για ετήσια αύξηση, το τρέχον έτος, άνω του 20%.  Επίσης αναφέρθηκε σε επιμέρους εξελίξεις διαφόρων μεγεθών και επεσήμανε ότι τα οργανικά κέρδη της Eurobank ανήλθαν σε €326 εκατ., γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική του Ομίλου και της ισχυρής του θέσεως στο σύνολο των τομέων της αγοράς.  Παρατήρησε ότι ο δείκτης κόστους προς έσοδα για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω στο επίπεδο του 48,6% ενώ αποκλειστικά και μόνο για τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα ο δείκτης αυτός περιορίζεται σε 46%.  Οι θετικές αυτές εξελίξεις, που αντανακλούν και την διεύρυνση του μεριδίου της Τράπεζας στην αγορά, έδωσαν την ευκαιρία για την διανομή από την Eurobank  προς τους Μετόχους της προμερίσματος € 0,30 ανά μετοχή που θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.  Σημειώνεται ότι η Eurobank  είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που προχωρεί στη διανομή προμερίσματος.  Λαμβανομένου υπ’ όψη των κεφαλαιακών κερδών της μετοχής από την αρχή του έτους και του προμερίσματος η συνολική απόδοση για τον Μέτοχο υπερβαίνει το 45%.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Ν. Νανόπουλος ανακοίνωσε εξάλλου ότι η συμμετοχή των ξένων θεσμικών στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας  έχει αυξηθεί σημαντικά σε 21% έναντι του 16% που ήταν στην αρχή του έτους.-