Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόσκληση Α΄Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 29/11/2004

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFGEurobank Εrgasias Α.Ε. σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 29 Νοεμβρίου 2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Αμαλία», Λεωφ. Αμαλίας αριθ. 10, Σύνταγμα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.       Ενημέρωση για τη διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2004.

2.       Διάθεση μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ’ του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988, όπως ισχύουν, που θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών που έχουν σχηματιστεί μέχρι και την 31/12/2002. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

3.      Τροποποίηση της από 5/4/04 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4.       Ανακοίνωση καταλόγου μετόχων από τους οποίους η Τράπεζα απέκτησε ίδιες μετοχές,  σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους – μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. – και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετόχων, Σανταρόζα 5, Αθήνα, τηλ. 210 - 3357158, 210 - 3357159) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ξενοφών Κ. Νικήτας