Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διανομή προμερίσματος €0,30 ανά μετοχή

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος €0,30 ανά μετοχή.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος €0,30 ανά μετοχή, έναντι του μερίσματος για τη χρήση 2004, βάσει των καθαρών κερδών της Τράπεζας κατά την περίοδο 1.1.2004-30.9.2004.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης προμερίσματος θα είναι η 29η Νοεμβρίου 2004 και  η ημερομηνία έναρξης καταβολής του θα είναι η 15η Δεκεμβρίου 2004.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε τη σύγκληση, στις 15 Νοεμβρίου 2004, Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την ενημέρωση των Μετόχων ως προς τη διανομή προμερίσματος και για τη διάθεση μετοχών στο Προσωπικό καθώς και για την τροποποίηση απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Απριλίου 2004 αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.