Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις

Αύξηση 11% στα κέρδη (μετά φόρων), παρουσίασε το 9μηνο του 2002 η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, έναντι των κερδών του πρώτου εξαμήνου του έτους. Συγκεκριμένα, τα κέρδη (μετά φόρων) στο 9μηνο του 2002, ανήλθαν σε 1.721 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1.551 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο. Το 9μηνο του 2001, η Εταιρεία είχε παρουσιάσει κέρδη 6.017 χιλ. ευρώ. Η καθαρή αξία ενεργητικού της Εταιρείας κατά την 30.09.2002 ανερχόταν σε 95.908 χιλ. ευρώ και η συνολική αρνητική υπεραξία του χαρτοφυλακίου της σε 28.590 χιλ. ευρώ. Η Εταιρεία για την τρέχουσα χρήση διαθέτει αποθεματικά του Ν. 1969/91 ύψους 16.335 χιλ. ευρώ.

Αύξηση 11% στα κέρδη (μετά φόρων), παρουσίασε το 9μηνο του 2002 η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, έναντι των κερδών του πρώτου εξαμήνου του έτους. Συγκεκριμένα, τα κέρδη (μετά φόρων) στο 9μηνο του 2002, ανήλθαν σε 1.721 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1.551 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο. Το 9μηνο του 2001, η Εταιρεία είχε παρουσιάσει κέρδη 6.017 χιλ. ευρώ. Η καθαρή αξία ενεργητικού της Εταιρείας κατά την 30.09.2002 ανερχόταν σε 95.908 χιλ. ευρώ και η συνολική αρνητική υπεραξία του χαρτοφυλακίου της σε 28.590 χιλ. ευρώ. Η Εταιρεία για την τρέχουσα χρήση διαθέτει αποθεματικά του Ν. 1969/91 ύψους 16.335 χιλ. ευρώ.
Στις 30.09.2002 η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματευόταν με discount 19,19% (εσωτερική αξία μετοχής 2,97 ευρώ έναντι χρηματιστηριακής αξίας 2,40 ευρώ). Από την αρχή του έτους μέχρι την 30.09.2002, η εσωτερική αξία (προσαρμοσμένη για το μέρισμα) της μετοχής σημείωσε μείωση 23,63% ενώ κατά την ίδια περίοδο η πτώση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. ανήλθε σε 29,10%. Το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας στις 30.09.2002 ήταν τοποθετημένο κατά 71,27% σε εισηγμένες μετοχές, κατά 5,25% σε μη εισηγμένες μετοχές, κατά 5,28% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, κατά 3,08% σε λοιπά χρεόγραφα και το υπόλοιπο σε διάφορες μορφές βραχυπρόθεσμων καταθέσεων. Οι πέντε κυριότερες θέσεις του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό της καθαρής αξίας του ενεργητικού ήταν: Τιτάν(κο) 8,94%, Chipita 5,70%, OTE 5,63%, Folli-Follie 4,97% και Coca Cola–3E 4,94%.