Απόκτηση Ιδίων Μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 12.9.2004 μέχρι 30.09.2004, αγόρασε 55.000 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 18,40 ευρώ ανά μετοχή.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 12.9.2004 μέχρι 30.09.2004, αγόρασε 55.000 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 18,40 ευρώ ανά μετοχή.
Η  αγορά των ανωτέρω μετοχών έγινε σύμφωνα με την από 14.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή της από 5.4.2004 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά, μέχρι 5.4.2005, από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, ιδίων μετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.
Κατόπιν των  ανωτέρω,  η Τράπεζα κατέχει σήμερα συνολικά 642.719 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,207% του σημερινού μετοχικού  κεφαλαίου της.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου  2004
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.