Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πιστοποίηση κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Την πιστοποίησή της κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για το σύνολο των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει στην Αττική, ολοκλήρωσε επιτυχώς η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Την πιστοποίησή της κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για το σύνολο των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει στην Αττική, ολοκλήρωσε επιτυχώς η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Πιστοποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης (ΕΛΟΤ) αποφάσισε στις 16.9.2004 την χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 για παροχή τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
H Eurobank είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα, και μια από τις λίγες Τράπεζες στην Ευρώπη, που πιστοποιείται σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. Κυριότεροι στόχοι του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Eurobank, το οποίο αναπτύχθηκε με τη συνδρομή της εξειδικευμένης Εταιρίας Συμβούλων ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ, με γνώμονα τις βέλτιστες πρακτικές διεθνών τραπεζικών οργανισμών, είναι οι εξής:
  • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας, νερού, χημικών ουσιών, χαρτιού
  • Μείωση και ορθή διαχείριση αποβλήτων
  • Συμμετοχή του προσωπικού σε δράσεις αναβάθμισης Περιβάλλοντος
  • Δημιουργία τραπεζικών προϊόντων που υποστηρίζουν περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες
  • Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων (Environmental Risk Management)
Η ανάπτυξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτρέπει την υλοποίηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Τράπεζας που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2003 και εκφράζει τη δέσμευση της Διοίκησης της Eurobank για την προστασία του Περιβάλλοντος.  Η Τράπεζα αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος, τα κυριότερα από τα οποία είναι:
  • Η προστασία του Περιβάλλοντος από τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της Eurobank
  • Η ευαισθητοποίηση των εργαζόμενων, προμηθευτών, πελατών και γενικότερα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
  • Η μείωση των λειτουργικών δαπανών.
Το Περιβάλλον και οι ενέργειες που σχετίζονται με την προστασία του, αποτελούν καίριο άξονα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank και εκφράζονται από την Περιβαλλοντική Πολιτική της,  βάσει της οποίας η Τράπεζα έχει δεσμευθεί να αποτιμά τις έμμεσες ή άμεσες επιπτώσεις των χρηματοδοτικών και επενδυτικών της δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, καθώς και να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της πολιτική ακολουθώντας τους τοπικούς εθνικούς ή διεθνείς περιβαλλοντικούς νόμους και διατάξεις.