Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ και Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ

Οι Διοικήσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και των εταιρειών «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» και «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» ανακοινώνουν την πρόθεση συγχώνευσης με απορρόφηση των δύο τελευταίων εταιρειών από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias με σχέση ανταλλαγής 9 μετοχές της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» προς 1 μετοχή EFG Eurobank Ergasias και 6,7 μετοχές της «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» προς 1 μετοχή EFG Eurobank Ergasias.

Οι Διοικήσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και των εταιρειών «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» και «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» ανακοινώνουν την πρόθεση συγχώνευσης με απορρόφηση των δύο τελευταίων εταιρειών από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias με σχέση ανταλλαγής 9 μετοχές της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» προς 1 μετοχή EFG Eurobank Ergasias και 6,7 μετοχές της «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» προς 1 μετοχή EFG Eurobank Ergasias.
Οι «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» και «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» είναι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ. Τα χαρτοφυλάκιά τους αποτελούνται κατά κύριο λόγο από μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ και δευτερευόντως από μετοχές εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού, καθώς επίσης από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και από περιορισμένο αριθμό μη εισηγμένων μετοχών. Με τη συγχώνευση αυτή, ενσωματώνεται η επιτυχής, μέχρι σήμερα, επενδυτική στρατηγική που ακολουθήθηκε από τις διοικήσεις των δύο απορροφούμενων εταιρειών, στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, επιτυγχάνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Η συνεχής χρηματιστηριακή πτώση, τόσο στο ελληνικό όσο και στα διεθνή χρηματιστήρια, έχει αντίστοιχα επηρεάσει τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους διαπραγματεύονται σε σημαντικότατη έκπτωση («discount») σε σχέση με την εσωτερική τους αξία. Με την συγχώνευση αυτή, οι μέτοχοι της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» και «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που είναι μία από τις μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρείες του ΧΑΑ με σημαντικό βάρος στους σχετικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, υψηλή εμπορευσιμότητα και προοπτικές. Με δεδομένη τη μέση τιμή κλεισίματος του τελευταίου τριμήνου της μετοχής της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias (€ 12,40), η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά την μετοχή της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» σε € 1,38, δηλαδή σε premium 23% επί της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» κατά το τελευταίο τρίμηνο και discount 13% επί της μέσης εσωτερικής αξίας της κατά την ίδια περίοδο. Χρησιμοποιώντας δε τη σημερινή τιμή κλεισίματος (6.11.02) της μετοχής της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias των € 11,62, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά τη μετοχή της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» σε € 1,29 (premium 22% επί της σημερινής χρηματιστηριακής τιμής και discount 12% επί της εσωτερικής αξίας). Αντίστοιχα, με δεδομένη τη μέση τιμή κλεισίματος του τελευταίου τριμήνου της μετοχής της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά την μετοχή της «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» σε € 1,85, το οποίο αντιστοιχεί σε premium 22% επί της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» κατά το τελευταίο τρίμηνο και discount 15% επί της μέσης εσωτερικής αξίας της κατά την ίδια περίοδο. Χρησιμοποιώντας δε τη σημερινή τιμή κλεισίματος (6.11.02) της μετοχής της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά τη μετοχή της «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» σε € 1,73 (premium 17% επί της σημερινής χρηματιστηριακής τιμής και discount 17% επί της εσωτερικής αξίας). Σημειώνεται επίσης, ότι οι μέτοχοι της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» και της «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» ως μέτοχοι πλέον της Τραπέζης, θα ωφεληθούν από το μέρισμα της EFG Eurobank Ergasias που θα διανεμηθεί την άνοιξη του 2003 για τη χρήση 2002. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias κατέχει ήδη σήμερα ποσοστό 32% του μετοχικού κεφαλαίου της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» και 43% του μετοχικού κεφαλαίου της «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ». Με την συγχώνευση, το χαρτοφυλάκιο των απορροφούμενων ΑΕΕΧ θα περιέλθει στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Με βάση την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής και αφού ληφθούν υπόψη οι διεταιρικές συμμετοχές των συγχωνευμένων εταιρειών, ο συνολικός αριθμός μετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias θα αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης κατά περίπου 10,000,000 μετοχές. Ταυτόχρονα, θα ακυρωθεί ίσος αριθμός ιδίων μετοχών, επομένως ο συνολικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias παραμένει αμετάβλητος. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: πρώτα θα ολοκληρωθεί η απορρόφηση της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» με προτεινόμενη ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 7/11/02 και μετά θα ακολουθήσει η απορρόφηση της «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ». Η ολοκλήρωση συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της απαιτούμενης εγκρίσεως των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων των τριών εταιρειών, που θα κληθούν να αποφασίσουν, μετά από την εκτίμηση των ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων, για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής. Επίσης, τελεί υπό την αίρεση της έκδοσης όλων των αναγκαίων αδειών των αρμοδίων αρχών.