Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

STANDARD & POOR'S/Eurobank Plus Διαθεσίμων Εσωτερικού της EFG ΑΕΔΑΚ

Σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της Μεταβλητότητας (Volatility Rating) των τιμών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Eurobank Plus Διαθεσίμων Εσωτερικού της EFG ΑΕΔΑΚ, στην κατηγορία S1 από S2, προχώρησε ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Standard & Poor´s. Η αναβάθμιση σε S1, ως αποτέλεσμα πολύμηνης και συνεχούς διαδικασίας συστηματικού ελέγχου, εκφράζει τον χαμηλότερο βαθμό ευαισθησίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έναντι των εξελίξεων στην Αγορά.
Σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της Μεταβλητότητας (Volatility Rating) των τιμών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Eurobank Plus Διαθεσίμων Εσωτερικού της EFG ΑΕΔΑΚ, στην κατηγορία S1 από S2, προχώρησε ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Standard & Poor´s. Η αναβάθμιση σε S1, ως αποτέλεσμα πολύμηνης και συνεχούς διαδικασίας συστηματικού ελέγχου, εκφράζει τον χαμηλότερο βαθμό ευαισθησίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έναντι των εξελίξεων στην Αγορά.
Σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της Standard & Poor´s, οι βαθμολογίες που αφορούν στη μεταβλητότητα κυμαίνονται από S1 (χαμηλότερη μεταβλητότητα) μέχρι S6 (υψηλότερη μεταβλητότητα) και βασίζονται:
  • στην επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί το Α/Κ,
  • στο επίπεδο κινδύνου του χαρτοφυλακίου του. Στην έννοια του κινδύνου συμπεριλαμβάνονται, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος από μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας κάποιων εκδοτών, ο κίνδυνος από μείωση ρευστότητας, από συγκέντρωση τίτλων, οι κίνδυνοι ανάκλησης και ο συναλλαγματικός κίνδυνος.
Παράλληλα, η Standard & Poor´s διατήρησε αμετάβλητη την εκτίμηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Quality Rating) του Α/Κ, στο Af, επίπεδο που εκφράζει τον υψηλό βαθμό προστασίας έναντι συμβάντων πιστωτικού κινδύνου.
Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο εντάσσεται στην  ομάδα των Eurobank Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα οποία για τρίτη συνεχή χρονιά λαμβάνουν πιστοποίηση από το Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης Standard & Poor´s. Σημειώνεται ότι η EFG ΑΕΔΑΚ είναι η πρώτη, και μέχρι σήμερα η μόνη ελληνική εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που αποκτά μια τέτοια διάκριση.