Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 1.7.2004 μέχρι 11.09.2004 αγόρασε 309.490 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 17,56 ευρώ ανά μετοχή.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 1.7.2004 μέχρι 11.09.2004 αγόρασε 309.490 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 17,56 ευρώ ανά μετοχή.
Η  αγορά των ανωτέρω μετοχών έγινε σύμφωνα με την από 14.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή της από 11.9.2003 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, κατά το διάστημα από 11.9.2003 μέχρι 11.9.2004, ιδίων μετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.
Κατόπιν των  ανωτέρω,  η Τράπεζα κατέχει σήμερα συνολικά 587.719 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,19 % του σημερινού μετοχικού  κεφαλαίου της.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 14.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η εκ μέρους της Τράπεζας αγορά ιδίων μετοχών θα συνεχιστεί, σε εφαρμογή της από 5.4.2004 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, κατά το χρονικό διάστημα από 12.9.2004 μέχρι 30.9.2004.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου  2004
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E
.