Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνεργασία της "TΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ" με την "BUSINESS EXCHANGES A.E

Τη συνεργασία της με μεγάλες επιχειρήσεις επεκτείνει η εταιρία Business Exchanges Α.Ε., εξειδικευμένη θυγατρική της EFG Eurobank Ergasias και της Vodafone Hellas, μετά τη σύνδεση και της TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ με το Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, που έχει αναπτύξει η Business Exchanges. Μέσα από το Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ επιτυγχάνει την άμεση εξόφληση των τιμολογίων
Τη συνεργασία της με μεγάλες επιχειρήσεις επεκτείνει η εταιρία Business Exchanges Α.Ε., εξειδικευμένη θυγατρική της EFG Eurobank Ergasias και της Vodafone Hellas, μετά τη σύνδεση και της TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ με το Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, που έχει αναπτύξει η Business Exchanges. Μέσα από το Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ επιτυγχάνει την άμεση εξόφληση των τιμολογίων που εκδίδει προς τους επίσημους εμπόρους της οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Σύστημα, με τη χρήση χρηματοδοτικών προϊόντων που προσφέρει η Eurobank προς αυτούς τους επίσημους εμπόρους.
Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκκαθάρισης Συναλλαγών, όπου έχουν πρόσβαση με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση (on line) τόσο η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ όσο και οι επίσημοι έμποροι που έχουν ενταχθεί σε αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου www.be24.gr, τηρείται  η απαραίτητη πληροφορία για κάθε τιμολόγιο που εκδίδει η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ προς τους επισήμους εμπόρους της.

Μεταξύ των σημαντικών πλεονεκτημάτων που αποκομίζει η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ όσο και όλες οι συνδεδεμένες εταιρίες από τη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Εκκαθάρισης Συναλλαγών μέσα από το σύστημα της Business Exchanges, είναι:

  • η βελτίωση των οικονομικών δεικτών της εταιρείας,
  • η μείωση του διαχειριστικού κόστους εκκαθάρισης και είσπραξης των τιμολογίων που εκδίδει προς τους επισήμους εμπόρους της
  • η εξασφάλιση νέων εργαλείων για την ανάπτυξη πωλήσεων και την υποστήριξη του δικτύου των επισήμων εμπόρων  της

Αντίστοιχα σημαντικά οφέλη, μέσω της εφαρμογής Εκκαθάρισης Συναλλαγών, αποκομίζουν οι επίσημοι έμποροι της ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ που έχουν ενταχθεί στο σύστημα, μεταξύ των οποίων είναι:

  • η μείωση του διαχειριστικού κόστους πληρωμής (π.χ. διαχείριση επιταγών, κλπ)
  • η πρόσβαση σε νέους χρηματοδοτικούς πόρους για την υποστήριξη των εργασιών και την ανάπτυξη των πωλήσεων τους
Η υπηρεσία Εκκαθάρισης Συναλλαγών απευθύνεται σε εταιρείες προμηθευτές που έχουν αναπτύξει δίκτυο διανομής των προϊόντων που εμπορεύονται, και στο οποίο έχουν ενταχθεί αγοραστές που προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά και τα προορίζουν προς μεταπώληση στα πλαίσια λειτουργίας του ανωτέρω δικτύου. Οι αγοράστριες εταιρείες εξοφλούν το τίμημα αγοράς των προϊόντων από την προμηθεύτρια εταιρεία με την χρήση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, βάσει των στοιχείων των τιμολογίων που έχει εκδώσει ο προμηθευτής και έχουν εισαχθεί στο σύστημα της Business Exchanges.
Τα οφέλη που απολαμβάνουν τόσο η προμηθεύτρια, όσο και οι αγοράστριες εταιρείες, είναι μεταξύ άλλων, η ενίσχυση και ο έλεγχος της ρευστότητας, η μείωση αναγκών δανεισμού και κόστους χρηματοδότησης καθώς και η δυνατότητα είσπραξης τοις μετρητοίς, η μείωση λειτουργικού κόστους και πιστωτικού κινδύνου για την προμηθεύτρια εταιρία, ενώ οι αγοράστριες εταιρίες επιτυγχάνουν, ελαχιστοποίηση κόστους και κινδύνου από μειωμένη χρήση επιταγών, βελτίωση ρευστότητας και πιστωτικών όρων, καθώς και την πρόσβαση  σε μεγάλο τραπεζικό οργανισμό που προσφέρει τη δυνατότητα πολύπλευρης κάλυψης αναγκών, μέσω διαφορετικών προγραμμάτων και υπηρεσιών.