Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 01.6.2004 μέχρι 30.6.2004 αγόρασε 158.110 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 17,90 ευρώ ανά μετοχή.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 01.6.2004 μέχρι 30.6.2004 αγόρασε 158.110 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 17,90 ευρώ ανά μετοχή.
Η αγορά των ανωτέρω μετοχών έγινε σύμφωνα με την από 13.5.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή της από 11.9.2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920,  ιδίων μετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.
Κατόπιν των  ανωτέρω, η Τράπεζα κατέχει σήμερα συνολικά 1.278.229 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,41 % του σημερινού Μετοχικού  Κεφαλαίου της.
Αθήνα, 30 Ιουνίου  2004
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E
.