Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση ακύρωσης ιδίων μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα :
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα :
Με την υπ’ αριθ. Κ2-7513/15.6.2004 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 15.6.2004 εγκρίθηκε η μείωση η μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 17.700.000, με ακύρωση 6.000.000 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2,95 η κάθε μία, σύμφωνα με την από 5.4.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για τα ανωτέρω στην Συνεδρίαση του της 21.6.2004.
Κατόπιν των ανωτέρω :
Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 915.635.269,15, διαιρούμενο σε 310.384.837 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,95 η κάθε μία.
Από την Παρασκευή 25.6.2004 παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ανωτέρω 6.000.000 μετοχών.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2004
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.