Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΠΡΟΟΔΟΣ -Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται στους Μετόχους της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου ‘Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε.’, ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνήλθε στις 17.6.2004, αποφάσισε τα εξής:

ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Γνωστοποιείται στους Μετόχους της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου ‘Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε.’, ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνήλθε στις 17.6.2004, αποφάσισε τα εξής:

1. Την έγκριση των Oικονομικών Kαταστάσεων της χρήσης 2003 και την καταβολή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή.
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003.3. Την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2004 και τον καθορισμό της αμοιβής τους.4. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς
.

Δικαιούχοι για το μέρισμα θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Eταιρείας κατά την 18.6.2004. Από την 21.6.2004 η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι στις 31.5.2004 η καθαρή αξία ενεργητικού της Εταιρείας ανερχόταν σε 121,84 εκατ. ευρώ, η συνολική υπεραξία του χαρτοφυλακίου της σε 8,34 εκατ. ευρώ και τα κέρδη της μετά από φόρους σε 1,76 εκατ. ευρώ. Στις 31.5.2004 η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματευόταν με discount 5,29% (εσωτερική αξία μετοχής 3,78 ευρώ έναντι χρηματιστηριακής αξίας 3,58 ευρώ). Από την αρχή του έτους μέχρι την 31.5.2004, η εσωτερική αξία της μετοχής είχε σημειώσει άνοδο κατά 9,04% ενώ κατά την ίδια περίοδο η άνοδος του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανερχόταν σε 7,07%. Το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας στις 31.5.2004 ήταν τοποθετημένο κατά 92,41% σε εισηγμένες στο Χ.Α μετοχές, κατά 3,93% σε μη εισηγμένες μετοχές, κατά 1,25% σε εισηγμένες μετοχές εξωτερικού, κατά 0,52% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, κατά 0,24% σε αμοιβαία κεφάλαια και το υπόλοιπο σε διάφορες μορφές βραχυπρόθεσμων καταθέσεων. Οι πέντε κυριότερες θέσεις του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό της καθαρής αξίας του ενεργητικού ήταν: Εθνική Τράπεζα 8,59%, EFG Eurobank Ergasias 8,39%, ΟΠΑΠ 7,21%, OTE 7,03%, Alpha Bank 6,75%.