Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΠΡΟΟΔΟΣ -Αποκοπή Μερίσματος 2003

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ‘Πρόοδος – Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε.’ της 17ης Ιουνίου 2004, το μέρισμα της χρήσης 2003 ανέρχεται σε 0,10 ευρώ ανά μετοχή

ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

Έδρα: Αθήνα    Αρ.Μ.Α.Ε. 22029/06/Β/90/11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ‘Πρόοδος – Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε.’ της 17ης Ιουνίου 2004, το μέρισμα της χρήσης 2003 ανέρχεται σε 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2004. Κατά συνέπεια, από τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2004 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2003.

 

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2004.

 

Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Μετόχων, η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias από την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2004.

 

Για την είσπραξη του μερίσματος είναι απαραίτητο οι Μέτοχοι να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

Θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο, εφ’ όσον προσκομίζεται εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή.

 

Παρακαλούνται οι χειριστές Σ.Α.Τ να απευθύνονται στη Διεύθυνση Θεματοφυλακής & Χρεογράφων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, Υπηρεσία Αναδοχών, κ. Δ. Γαλανόπουλο, τηλ. 2103357182, Σανταρόζα 5, 10564 Αθήνα.

 

Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για κάθε πληροφορία, οι Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 2103710893-5) ή στην Διεύθυνση Θεματοφυλακής & Χρεογράφων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias (τηλ. 2103357158-9).

 

Αθήνα,  17 Ιουνίου  2004

ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.