Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 1.1.2004 μέχρι 31.05.2004 αγόρασε 2.599.160 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 16,33 ευρώ ανά μετοχή.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 1.1.2004 μέχρι 31.05.2004 αγόρασε 2.599.160 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 16,33 ευρώ ανά μετοχή.
Η ανωτέρω αγορά έγινε σύμφωνα με την από 18.12.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή της από 11.9.2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, κατά το διάστημα από 1.1.2004 μέχρι 31.05.2004, ιδίων μετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.
Μετά την  ανωτέρω αγορά η Τράπεζα κατέχει σήμερα συνολικά 7.120.119 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,25 % του σημερινού Μετοχικού  Κεφαλαίου της.
Αθήνα, 1 Ιουνίου  2004
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.