Πρόσθεση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόσθεση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 13.5.2004 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να αγοράσει, στο διάστημα από 1.6.2004 έως 30.6.2004, μέχρι 5.000.000 ίδιες μετοχές, με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 27,09 ευρώ και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 5 ευρώ ανά μετοχή
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 13.5.2004 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να αγοράσει, στο διάστημα από 1.6.2004 έως 30.6.2004, μέχρι  5.000.000 ίδιες μετοχές, με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των  27,09 ευρώ και  κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 5 ευρώ ανά μετοχή.
Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη σε εφαρμογή της από 11.9.2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, η αγορά από την Τράπεζα, εντός δώδεκα μηνών με  ανώτατη και κατώτατη τιμή αγοράς ανά μετοχή τις ανωτέρω αναφερόμενες,  ιδίων μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2004
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.