Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2004

Κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2004 σημειώθηκε επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των Χορηγήσεων του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias, καθώς και ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης εργασιών στο σύνολο των δραστηριοτήτων του. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική συγκράτηση του κόστους οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.
  • Σημαντική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% στα € 17,4 δισ.
  • Αύξηση Συνολικών Εσόδων κατά 23% στα € 348 εκ.
  • Δείκτης Κόστους / Εσόδων στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, κάτω του 50%
  • Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 50% σε € 88 εκ.

Κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2004 σημειώθηκε επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των Χορηγήσεων του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias, καθώς και ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης εργασιών στο σύνολο των δραστηριοτήτων του. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική συγκράτηση του κόστους οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Έτσι, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίαςαυξήθηκαν κατά 50% σε € 88 εκ., σε σχέση με € 59 εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2003. Ομοίως, τα ενοποιημένα κέρδη, προ φόρων, μετά από δικαιώματα μειοψηφίας κατέγραψαν σημαντική ενίσχυση κατά 54%έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2003 και διαμορφώθηκαν σε € 121 εκ. 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ταχείς ρυθμοί αύξησης των εργασιών  του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias συνδέονται  με  το γεγονός ότι αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων και νοικοκυριών εμπιστεύονται την Eurobank για την ικανοποίηση των χρηματοοικονομικών τους αναγκών, ανταποκρινόμενοι στην ποικιλία νέων καινοτόμων προϊόντων, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και τα τεχνολογικά προηγμένα δίκτυα εξυπηρέτησης που έχει αναπτύξει.

Περιλαμβανομένων των θυγατρικών στη ΝΑ Ευρώπη (1) οι συνολικές Χορηγήσεις κατέγραψαν σημαντικήαύξηση κατά 25% το Α΄ Τρίμηνο 2004 και διαμορφώθηκαν σε € 17,83 δισ., με τα δάνεια προς Νοικοκυριά να ενισχύονται κατά 34% σε € 7,5 δισ. και την Επιχειρηματική Πίστη να αυξάνεται κατά 19% σε € 10,4 δισ. Η Καταναλωτική Πίστη, εντός και εκτός Ελλάδος,ενισχύθηκε κατά 32% και ανήλθε σε € 4,1 δισ. και η Στεγαστική Πίστη αυξήθηκε κατά 35% σε € 3,4 δισ. Οι έντονοι αυτοί ρυθμοί ανάπτυξης των χορηγήσεων επιβεβαιώνουν την σημαντική παρουσία της Eurobank στη χρηματοδότηση των Νοικοκυριών και των  Επιχειρήσεων στην Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιφέρεια.

Ταυτόχρονα, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου σημειώνει σταθερή βελτίωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2003, η Τράπεζα ενίσχυσε τις διαδικασίες εγκρίσεων, ελέγχου και είσπραξης των δανείων, πρωτοβουλία η οποία έχει ήδη αποφέρει εμφανή αποτελέσματα στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Ο συνολικός δείκτης των μη εξυπηρετουμένων δανείων βελτιώθηκε σε 3,2% στα τέλη Μαρτίου, από 3,3% στις αρχές του 2004, καθώς τα οργανικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 2,7%, έναντι 2,8% στα τέλη Δεκεμβρίου 2003. Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και η αυστηρή πολιτική προβλέψεων (δείκτης κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις στο 82%) αποτελούν σημαντικούς μηχανισμούς στη Eurobank για τη διασφάλιση της σταθερής βελτίωσης των αποδόσεων των Μετόχων στο μέλλον.

Η συνεχής και δυναμική ανάπτυξη εργασιών στην τραπεζική ιδιωτών οδήγησε στην ενίσχυση των Καθαρών Εσόδων από Τόκους κατά 15% περίπου σε € 234 εκ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους συνεισέφεραν 67% στο Σύνολο των Λειτουργικών Εσόδων και είναι κατά 6% υψηλότερα από τα αντίστοιχα του Δ΄ Τριμήνου 2003. Η αύξηση των εσόδων από τόκους ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δυναμικής ενίσχυσης του περιθωρίου χορηγήσεων κατά 32% σε € 169 εκ. (72% των καθαρών εσόδων από τόκους).  Το Καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο σύνολο ενεργητικού) διατηρήθηκε σταθερά άνω του 3%, αντανακλώντας  την αποδοτική  σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της Eurobank και την αποτελεσματική διαχείριση του συνόλου του Ενεργητικού.

Η αύξηση των  εργασιών  και η ηγετική θέση του Ομίλου στους τομείς Διαχείρισης Περιουσίας, και Εργασιών Κεφαλαιαγοράς, καθώς και η επέκταση στις Ασφάλειες Ζωής οδήγησαν στη σημαντική αύξηση των Καθαρών Εσόδων από Αμοιβές και Προμήθειες κατά 28% σε € 84 εκ. Η βελτίωση των συνθηκών στις κεφαλαιαγορές από το Α΄ Τρίμηνο 2003 είχε ως συνέπεια την αλματώδη αύξηση των συναφών εσόδων κατά 113% σε € 15,5 εκ. Τα έσοδα προμηθειών από τη διαχείριση περιουσίας ενισχύθηκαν επίσης αποφασιστικά  κατά 127% σε € 17,2 εκ., από € 7,6 εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2003 και € 13,2 εκ. το Δ΄ Τρίμηνο 2003, αντανακλώντας την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και τη βελτίωση της σύνθεσης του ενεργητικού.

Χαρακτηριστικό της ποιότητας των εσόδων της Eurobank είναι το γεγονός ότι τα Οργανικά Έσοδα, που περιλαμβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, αποτελούν το 91% των συνολικών λειτουργικών εσόδων. Στα τέλη Μαρτίου 2004, τα Οργανικά Έσοδα σημείωσαν άνοδο κατά 18% και ανήλθαν στο επίπεδο ρεκόρ των € 318 εκ. Ωστόσο,  και τα Λοιπά Έσοδα,  κατέγραψαν επίσης αξιόλογη βελτίωση και διαμορφώθηκαν συνολικά σε € 30 εκ., από € 13 εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2003, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.

Κατά συνέπεια, τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 23%, από € 282 εκ. σε € 348 εκ., κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες. Η ικανότητα της Eurobank να επιτυγχάνει διψήφια ποσοστιαία αύξηση στα οργανικά και συνολικά της έσοδα οφείλεται στην αποτελεσματική στρατηγική της για ενίσχυση της θέσης της στους τομείς με τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους και τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

Αποτελεσματική ήταν και η προσπάθεια για τον έλεγχο του κόστους. Η Eurobank πέτυχε τη συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του Λειτουργικού Κόστους για τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, στο 1,4% (3,8% σε συγκρίσιμη βάση <2>)). Έτσι ο Δείκτης Κόστους προς Έσοδα για τις εργασίες της στην Ελλάδα διαμορφώθηκε για πρώτη φορά κάτω από 50% σε 47,9%. Σε ενοποιημένο επίπεδο, περιλαμβανομένων των θυγατρικών της ΝΑ Ευρώπης (και την βουλγαρική Post Bank για πρώτη φορά), το λειτουργικό κόστος σημείωσε αύξηση 8,1% και διαμορφώθηκε σε € 175 εκ., βελτιώνοντας έτσι σημαντικά τον Δείκτη Κόστους προς Έσοδα για τον Όμιλο από 57,3% το Α΄ Τρίμηνο 2003 σε 50,2% το Α΄ Τρίμηνο 2004.

Οι συνολικές προβλέψεις, με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, περιλαμβανομένων και αυτών για την κάλυψη των γενικών τραπεζικών κινδύνων, αυξήθηκαν κατά 26% σε € 44 εκ., έναντι € 35 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2003.

Κατά συνέπεια, τα Οργανικά Κέρδη της Eurobank(οργανικά έσοδα μείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) αυξήθηκαν κατά 36% φθάνοντας τα νέα υψηλά επίπεδα των  € 99 εκ. το Α΄ Τρίμηνο του 2004.

Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου οδήγησε στην αύξηση (μετά από φόρους) της αποδοτικότητας του μέσου Ενεργητικού από 1,0% το Α΄ Τρίμηνο 2003 σε 1,29% το Α΄ Τρίμηνο 2004. Παράλληλα, η (μετά από φόρους) αποδοτικότητα των μέσων Ιδίων Κεφαλαίων, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10,2%, βελτιώθηκε σημαντικά σε 19,0% έναντι 12,71% το Α΄ Τρίμηνο 2003, ενώ η αποδοτικότητα των απαιτουμένων εποπτικών κεφαλαίων (που αντιστοιχούν σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 8%) ανήλθε σε  21,8%.

Έχοντας ολοκληρώσει με πλήρη επιτυχία την ενοποίηση επτά τραπεζικών οργανισμών τα τελευταία χρόνια καθώς και μια εκτεταμένη αναδιοργάνωση του Ομίλου, η Eurobank επικεντρώνεται στην ανάπτυξη   των εργασιών και την ενίσχυση των σταυροειδών πωλήσεων, ενώ ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους.

Οι επιδόσεις του Α΄ Τριμήνου 2004 επιβεβαιώνουν ότι η EFGEurobankErgasiasβρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση για να επιτύχει τους στόχους της Διοίκησης για αύξηση των Συνολικών Εσόδων άνω του 14% και των Κερδών ανά μετοχή άνω του 20% το 2004 αλλά και το 2005.

(1)  Η βουλγαρική Post Bank δεν είχε ενοποιηθεί πλήρως το Α΄ Τρίμηνο 2003

(2) οι συντελεστές αποσβέσεων άλλαξαν στο Δ΄ Τρίμηνο του 2003

(3) προ προβλέψεων