Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τακτική Γενική Συνέλευση

«Με υπόβαθρο μια εύρωστη οικονομία, είναι θετικές οι προοπτικές και για την περαιτέρω ανάπτυξη και του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, ισχυρές προοπτικές για σταθερή ανάπτυξη, ανθεκτικότητα σε δυσμενείς συγκυρίες, υγιή και διατηρήσιμη κερδοφορία, έχουν εκείνοι οι τραπεζικοί οργανισμοί που είναι ικανοί να στηρίζονται σε οργανικά έσοδα και κέρδη, που είναι και τα κατεξοχήν διατηρήσιμα...

«Με υπόβαθρο μια εύρωστη οικονομία, είναι θετικές οι προοπτικές και για την περαιτέρω ανάπτυξη και του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, ισχυρές προοπτικές για σταθερή ανάπτυξη, ανθεκτικότητα σε δυσμενείς συγκυρίες, υγιή και διατηρήσιμη κερδοφορία, έχουν εκείνοι οι τραπεζικοί οργανισμοί που είναι ικανοί να στηρίζονται σε οργανικά έσοδα και κέρδη, που είναι και τα κατεξοχήν διατηρήσιμα. Ο Όμιλος της EFGEurobankErgasias διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, ώστε να εξασφαλίσει πολύ ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης εργασιών και οργανικών κερδών και να ανταγωνιστεί με επιτυχία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα». Την επισήμανση αυτή έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Ν. Νανόπουλος στο πλαίσιο της ομιλίας του προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε χθες και η οποία ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2003.

Προς τους Μετόχους απευθύνθηκε ο πρόεδρος της Τράπεζας κ. Ξ. Νικήτας, ο οποίος αναφέρθηκε αρχικώς στην πορεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και σε ανάλυση της πορείας του πιστωτικού συστήματος, για να εκφράσει την άποψη ότι η χρονιά που αρχίζει, διαγράφεται θετική και επεσήμανε: «Τα μέχρι στιγμής δεδομένα ενισχύουν την άποψη ότι θα αξιοποιήσουμε, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις ευκαιρίες που εμφανίζονται τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε μια αυτοτροφοδοτούμενη για πολλά χρόνια υψηλή αναπτυξιακή πορεία.  Ο επιχειρηματικός κόσμος αναμένει με ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις της Πολιτείας σε επιμέρους τομείς, όπως είναι η αναπτυξιακή πολιτική, οι διαρθρωτικές αλλαγές, η φορολογική πολιτική, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο που θα ενισχύει, αν όχι θα επαυξάνει την επιχειρηματικότητα.  Παρά το έργο το οποίο έγινε στο δημοσιονομικό επίπεδο και στις επιμέρους αγορές, υπάρχει ακόμα ευρύ πεδίο δράσης για να εκσυγχρονιστεί η οικονομία μας στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να αποφασίζονται ερήμην και πολύ περισσότερο σε βάρος της κοινωνίας.».

 O διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias κ. Ν. Νανόπουλος, αναφέρθηκε αρχικά στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον και την επιρροή που ασκεί στις εργασίες των ελληνικών τραπεζών τονίζοντας: «Οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του όγκου τραπεζικών εργασιών είναι μεγάλες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι, η πιστωτική επέκταση στη χώρα μας το 2003, διευρύνθηκε με ετήσιο ρυθμό 17% που είναι περίπου τριπλάσιος του μέσου ευρωπαϊκού, ενώ ο συνολικός δανεισμός των νοικοκυριών, ως ποσοστό του ΑΕΠ, υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου».


Στη συνέχεια ο κ . Νανόπουλος, αναφέρθηκε στην πορεία του Ομίλου και τα αποτελέσματα του 2003 επισημαίνοντας ότι: «η Eurobank ενίσχυσε δυναμικά την παρουσία της, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πέτυχε διεύρυνση του όγκου εργασιών της στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς, καθώς και σημαντική βελτίωση εσόδων και αυξημένη κερδοφορία
.

Οσον αφορά στις οικονομικές επιδόσεις, το 2003, τα ενοποιημένα καθαρά μας κέρδη (μετά από φόρους) αυξήθηκαν κατά 39%, στα € 273 εκ. και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία αν λάβουμε υπόψιν την αντοχή των κερδών μας κατά το 2002, όταν τα συνολικά μας κέρδη υποχώρησαν κατά 3% μόνον, ενώ τα οργανικά μας κέρδη σημείωσαν αύξηση της τάξης του 8%. Η σημαντική αυτή ενίσχυση της κερδοφορίας μας βελτίωσε επίσης την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων μας σε 15,1%, μετά από φόρους».

Σύμφωνα με τον κ. Νανόπουλο, ένα ποιοτικό στοιχείο που αξίζει να αναδειχθεί είναι ότι το 2003 τα ενοποιημένα οργανικά κέρδη, δηλαδή τα αποτελέσματα που στηρίζονται σε έσοδα τόκων και προμηθειών, και που δεν περιλαμβάνουν κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις σε συνάλλαγμα, ομόλογα ή μετοχές ή και κέρδη από υπεραξίες ακινήτων,  αυξήθηκαν κατά 24% σε   € 338 εκ. και είναι τα υψηλότερα στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Και πρόσθεσε: «Ένα ακόμα στοιχείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι, το 95% των συνολικών λειτουργικών εσόδων προέρχεται από οργανικές πηγές, δηλαδή από τόκους και προμήθειες, ποσοστό  που είναι επίσης το υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.»

Όπως σημείωσε, «η δυναμική αύξηση των κερδών μας στηρίχθηκε καταρχάς στην ισχυρή αύξηση των χορηγήσεών μας κατά 22,2% σε ενοποιημένη βάση, και κατά 19,2% στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα των δανείων μας διαμορφώθηκαν συνολικά σε  € 16,3 δισ.

Τα οργανικά έσοδα που περιλαμβάνουν τα καθαρά έσοδα τόσο από τόκους όσο και από προμήθειες, σημείωσαν σημαντική άνοδο, κατά 19% και ξεπέρασαν τα  € 1.150 εκ..  Τα δε συνολικά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 22,5% και ξεπέρασαν τα € 1,2 δισ.

Πολύ θετικά ήταν επίσης τα αποτελέσματα και σε ότι αφορά στην προσπάθεια περιορισμού του Λειτουργικού Κόστους. Ο ρυθμός αύξησής του για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, παρουσίασε σημαντική επιβράδυνση και διαμορφώθηκε σε 3,9%, ενώ ο δείκτης αποτελεσματικότητας, που είναι ο λόγος κόστους προς έσοδα, έπεσε κάτω από 53%, και είναι πλέον πολύ ανταγωνιστικός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank αναφέρθηκε στην εξέλιξη της δραστηριότητας της Τράπεζας στους επιμέρους τομείς: «Στην καταναλωτική και τη στεγαστική πίστη, διευρύναμε περαιτέρω το μερίδιο αγοράς μας και ενισχύσαμε τη θέση μας, προσφέροντας σύγχρονα και ευέλικτα προϊόντα, με πολύ ελκυστικούς όρους. Ισχυρή ανάπτυξη επίσης παρουσίασε ο χώρος των δανείων προς επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, όπου αναπτύξαμε καινοτόμες ιδέες και νέα ανταγωνιστικά προϊόντα. Συνολικά, τα υπόλοιπα των δανείων μας στη λιανική τραπεζική αυξήθηκαν με ρυθμό άνω του 30%.

Στο χώρο της τραπεζικής επιχειρήσεων ισχυροποιήσαμε περαιτέρω τη θέση μας και διευρύναμε τη συνεργασία μας με πολλούς επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.  Με νέα σύγχρονη δομή, προσφέρουμε ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των εταιρικών πελατών μας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Έτσι, καλύπτουμε συνολικά τους χρηματοοικονομικούς τομείς δραστηριότητας μιας επιχείρησης, εκτός από την κλασσική χρηματοδότηση, τομείς όπως Leasing, Factoring,  επενδυτική τραπεζική, σύνθετα προϊόντα διαχείρισης κινδύνων, χρηματιστηριακές συναλλαγές, ανάπτυξη ακινήτων, ασφαλιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μισθοδοσίας.

Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ιδιωτών πελατών, αυξήθηκαν κατά 10,3%. Ειδικά στο χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων έχουμε κυρίαρχη θέση με μερίδιο αγοράς 20%, στο σύνολο των Α/Κ εξαιρουμένων των αμοιβαίων κεφαλαίων ΔΔ. Η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καταδεικνύεται από το γεγονός πως, για δεύτερη συνεχή χρονιά, τρία αμοιβαία κεφάλαια της EFG ΑΕΔΑΚ, πήραν πιστοποίηση από το διεθνή οίκο Standard & Poors, και είναι τα μοναδικά ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια που τυγχάνουν διεθνούς πιστοποίησης.

Ισχυρή ανάπτυξη πετύχαμε και στο χώρο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ιδιωτών και θεσμικών πελατών, και στο private banking, όπου παρέχονται υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές και διαχειριστικές υπηρεσίες.

Η Τράπεζα διατήρησε επίσης την ηγετική της θέση στον τομέα της Επενδυτικής τραπεζικής, δηλαδή των αναδοχών για δημόσιες εγγραφές και ιδιωτικές τοποθετήσεις, καθώς και στις εκδόσεις χρέους και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις.  Συμμετείχε δε, στις 13 από τις 16 δημόσιες εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν το 2003.  Επιβεβαίωσε επίσης τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον τομέα των Χρηματιστηριακών Εργασιών, όπου επίσης διεύρυνε σημαντικά το μερίδιο αγοράς από 13% σε 16,5%, με βάση την αξία των συναλλαγών.Σημαντική επίσης ήταν η ανάπτυξη εργασιών στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, πού κατέστησε την Eurobank ως ένα σημαντικό Όμιλο στην αγορά αυτή, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Αναφερόμενος στην πορεία της μετοχής της Eurobank, ο Διευθύνων Σύμβουλος επεσήμανε πως κατά το 2003,  η τιμή της αυξήθηκε κατά 38%, έναντι ανόδου 29,5% του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατά 21,6% του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Δείκτη Eurostoxx. Το 2003, η μετοχή της Eurobank συμπεριελήφθη στον πανευρωπαϊκό  χρηματιστηριακό δείκτη FTSE Eurotop 300 των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών της Ευρώπης, ενώ ήταν και μεταξύ των 12 επιλαχουσών μετοχών του δείκτη FTSE Euro 100, που αποτελείται από τα 100 μεγαλύτερα blue chips της ευρωζώνης.

H ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζάς, δίνει το περιθώριο ακύρωσης 6 εκατ. μετοχών από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν περίπου στο 2% των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας. Η ενέργεια αυτή βελτιώνει την αποδοτικότητα των κεφαλαίων και τα κέρδη ανά μετοχή, και στηρίζει τη χρηματιστηριακή αξία της Τράπεζας. Παράλληλα, προγραμματίζεται και η συνέχιση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Αναφερόμενος στην επέκταση της Τράπεζας στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, ο κ. Νανόπουλος σημείωσε: «Επιδίωξή μας είναι να θεμελιώσουμε ηγετική παρουσία σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, με συνολικό πληθυσμό άνω των 50 εκ. ανθρώπων.  Παράλληλα δε, προάγουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα στις υπό ανάπτυξη αυτές αγορές, που βρίσκονται σε διαδικασία μετασχηματισμού και σύγκλισης με την ΕΕ. Η διεύρυνση των εργασιών μας στις χώρες αυτές, δημιουργεί βάσεις και προϋποθέσεις για ενίσχυση της κερδοφορίας της Τράπεζας σε μεσοπρόθεσμη βάση, τάση που εξάλλου έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται. Το 2003, ο Όμιλος μας ανέλαβε σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή ενισχύοντας την παρουσία του στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία - Μαυροβούνιο.


Για το 2004, η στρατηγική του Ομίλου όπως επεσήμανε ο κ. Νανόπουλος, παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, στην επικέντρωση των δραστηριοτήτων μας στους πλέον αποδοτικούς τομείς και στην περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας του, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης. «Είμαστε εξοπλισμένοι με σημαντικές ικανότητες ώστε να δημιουργούμε ασφαλείς προϋποθέσεις ανάπτυξης και κερδοφορίας και για το μέλλον. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση της Τράπεζας, είναι σήμερα σε θέση, για πρώτη φορά, να εξαγγείλει συγκεκριμένους στόχους, τόσο για το 2004, όσο και για το 2005, με μόνη προϋπόθεση βέβαια, να συνεχιστεί η υγιής ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
.

Συγκεκριμένα θέτουμε ως στόχο να επιτύχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Αύξηση στα Κέρδη ανά Μετοχή που θα υπερβαίνει το 20% το χρόνο και αύξηση του Μερίσματος ανά Μετοχή που θα υπερβαίνει το 12% το χρόνο.

 

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με βάση:

1.      Αύξηση Εσόδων που θα υπερβαίνει το 14% το χρόνο

2.      Τη βελτίωση του Δείκτη Αποτελεσματικότητας δηλαδή του λόγου Κόστους / Εσόδων σε επίπεδο κάτω από το 53% για τον Όμιλο συνολικά και κάτω από το 50% για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2005

3.      Τη βελτίωση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων άνω του 18% για το 2005».

Και ο κ. Νανόπουλος σημείωσε: «Την αισιοδοξία μας για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της Τράπεζάς μας και για την επίτευξη των στόχων που θέτουμε τη στηρίζουμε στα εξής:

·        Στην ολοκλήρωση της οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης που διασφαλίζει μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, διεισδυτικότητα αλλά και αποτελεσματικότητα στις λειτουργίες μας.

·        Στην περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας μας στους πιο αποδοτικούς τομείς της αγοράς, γεγονός που μας εξασφαλίζει ταχύρυθμη ανάπτυξη, αλλά και καθαρό περιθώριο επιτοκίου άνω του 3%.

·        Στη μεθοδευμένη επέκταση των εργασιών μας στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στις αναδυόμενες αυτές αγορές.

·        Στην ικανότητά μας να ελέγχουμε την αύξηση του κόστους και να βελτιώνουμε την παραγωγικότητά μας.

·        Στην ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε αλλά και να ελέγχουμε τους κινδύνους -αγοράς, πιστωτικούς, λειτουργικούς- με αποτελεσματικότητα.

·        Στην ισχυρή κεφαλαιακή βάση, που διασφαλίζει την  απρόσκοπτη ανάπτυξή μας.

·        Και τέλος στην ποιότητα, την ικανότητα και το δυναμισμό του προσωπικού μας, που έχει αποδείξει έμπρακτα την προσήλωσή του στους στόχους και το όραμα της Τράπεζας.

 

Η υψηλή κερδοφορία επιτρέπει στο Δ. Σ. να προτείνει στους μετόχους τη διανομή συνολικού μερίσματος € 185 εκ., που είναι το υψηλότερο συνολικό διανεμόμενο μέρισμα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Την πρόταση  του Δ.Σ. ενέκρινε η Γενική Συνέλευση και από αύριο Μ. Τρίτη, 6 Απριλίου 2004, η μετοχή στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος € 0,60 ανά μετοχή, που θα εισπραχθεί από τους Μετόχους από τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2004. Με τη διανομή του 68% των καθαρών κερδών ως συνολικό μέρισμα, η μερισματική απόδοση της μετοχής της Τράπεζας μας που ανέρχεται σε 3,9% (σε τιμές τέλους 2003) καθίσταται μια από τις υψηλότερες στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Πέραν της εγκρίσεως του μερίσματος προς διανομή, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, ενέκρινε:

-         Την ανανέωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου.

-         Την ακύρωση 6 εκ. ιδίων μετοχών, που έχουν ήδη αποκτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

-         Τη δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό καθώς και πρόγραμμα δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) στους εργαζομένους της Τράπεζας.

-         Την εκλογή 16μελούς Δ.Σ. το οποίο απαρτίζεται από ήδη μέλη του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου.