Απόκτηση Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά τη συνεδρίαση της 5-4-2004, ενέκρινε την συνέχιση του προγράμματος αποκτήσεως ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920, και μετά την εξάντληση του προγράμματος που ενέκρινε η Γ.Σ. της 11.9.2003, μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών...

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά τη συνεδρίαση της 5-4-2004, ενέκρινε την συνέχιση του προγράμματος αποκτήσεως ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920, και μετά την εξάντληση του προγράμματος που ενέκρινε η Γ.Σ. της 11.9.2003, μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών από σήμερα, εφάπαξ ή τμηματικά, με τους ίδιους όρους. Ειδικότερα, η Τράπεζα δύναται να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών, με ανώτατη τιμή αγοράς € 27,09 και κατώτατη τιμή € 5 ανά μετοχή, μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συνυπολογίζονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.

 


Αθήνα, 5 Απριλίου 2004

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.