Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνήλθε στις 5 Απριλίου 2004, αποφάσισε τα εξής :

1)      Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2003 και την καταβολή μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

2)      Tην δωρεάν διάθεση 900.000 μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988, που θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού 2.655.000 ευρώ από τα κέρδη της χρήσεως 2003, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

3)      Την θέσπιση προγράμματος διάθεσης, στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων εταιρειών, δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μέχρι 1.550.000 μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, με τιμή διάθεσης 9 ευρώ ανά μετοχή. Τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν κατά τον μήνα Δεκέμβριο των ετών 2005, 2006 και 2007. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί να ρυθμίσει τα διαδικαστικά θέματα και λεπτομέρειες.

4)   Την συνέχιση του προγράμματος αποκτήσεως ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920, και μετά την εξάντληση του προγράμματος που ενέκρινε η Γ.Σ. της 11.9.2003, μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών από σήμερα, εφάπαξ ή τμηματικά, με τους ίδιους όρους, δηλαδή με ανώτατη τιμή αγοράς 27,09 ευρώ και κατώτατη τιμή 5 ευρώ ανά μετοχή, μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συνυπολογίζονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.

4)      Την ακύρωση 6.000.000 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής, συνολικής ονομαστικής αξίας 17.700.000 ευρώ, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

5)      Την εκλογή νέου 16μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2007, και τον καθορισμό των κ.κ. Παναγιώτη Λαμπρόπουλου και Στάμου Φαφαλιού ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Β.    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 5ης Απριλίου 2004, αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως εξής:

1) Ξενοφών  Νικήτας                     Πρόεδρος

2) Γεώργιος Γόντικας                     Επίτιμος Πρόεδρος

3) Aννα Μαρία Λουίζα  Λάτση          Α' Αντιπρόεδρος

4) Λάζαρος Εφραίμογλου                Β' Αντιπρόεδρος

5) Νικόλαος Νανόπουλος                 Διευθύνων Σύμβουλος

6) Βύρων  Μπαλλής                        Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

7) Νικόλαος Καραμούζης                 Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

8) Χαράλαμπος Κύρκος                Mέλος

          9) Νικόλαος  Παυλίδης                     Mέλος

10) Φώτιος Αντωνάτος                     Mέλος

11) Εmmanuel  Bussetil                  Mέλος

12) Παναγιώτης Λαμπρόπουλος        Mέλος

          13) Σπύρος  Λάτσης                        Mέλος

          14) Αντώνιος Μπίμπας                     Mέλος

          15) Περικλής Πεταλάς                      Mέλος

     16) Στάμος Φαφαλιός                      Mέλος

Εκ των ανωτέρω μελών, οι υπ’ αριθμόν 1, 5, 6, 7, 8 και 9 είναι εκτελεστικά μέλη και οι υπόλοιποι μη εκτελεστικά.