Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πιστοποίηση για τα Eurobank Αμοιβαία Κεφάλαια

Πιστοποίηση από το διεθνή οίκο STANDARD & POOR’S έλαβαν τα Eurobank Αμοιβαία Κεφάλαια της ΕFG ΑΕΔΑΚ. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που ελληνική εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων λαμβάνει πιστοποίηση από το διεθνή οίκο. Αναφερόμενος στη διαδικασία που ακολουθήθηκε ο κ. Gordon Wright, Βοηθός Γενικός Διευθυντής της STANDARD & POOR’S, χαιρέτισε «την πρωτοβουλία και τον ενθουσιασμό της EFG ΑΕΔΑΚ να υποβάλλει τα αμοιβαία της κεφάλαια στην σχολαστική διαδικασία, που το Credit Rating προϋποθέτει».
Πιστοποίηση από το διεθνή οίκο STANDARD & POOR’S έλαβαν τα Eurobank Αμοιβαία Κεφάλαια της ΕFG ΑΕΔΑΚ. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που ελληνική εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων λαμβάνει πιστοποίηση από το διεθνή οίκο. Αναφερόμενος στη διαδικασία που ακολουθήθηκε ο κ. Gordon Wright, Βοηθός Γενικός Διευθυντής της STANDARD & POOR’S, χαιρέτισε «την πρωτοβουλία και τον ενθουσιασμό της EFG ΑΕΔΑΚ να υποβάλλει τα αμοιβαία της κεφάλαια στην σχολαστική διαδικασία, που το Credit Rating προϋποθέτει».
H πιστοποίηση συνίσταται στην αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Quality Rating) και της Διακύμανσης (Volatility Rating) των αμοιβαίων κεφαλαίων Eurobank Bond Fund, Eurobank Διεθνών Εταιρικών Ομολόγων και Eurobank Plus Διαθεσίμων Εσωτερικού.Η αξιολόγηση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από την STANDARD & POOR’S απαιτεί πολύμηνη, συνεχή και σύνθετη διαδικασία, που στηρίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια τα οποία αναφέρονται:
  • στην ικανότητα και την εμπειρία των διαχειριστών,
  • στα αποτελέσματα από πλευράς απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου σε βάθος χρόνου,
  • στις δομές της εταιρείας διαχείρισης και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου,
  • στο μέγεθος και τη σταθερότητα του οργανισμού, υπεύθυνου για την διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων.Το αποτέλεσμα της πιστοληπτικής αξιολόγησης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου εκφράζει το επίπεδο προστασίας, που απολαμβάνουν οι μεριδιούχοι από ενδεχόμενο συμβάν πιστωτικού κινδύνου. Αξίζει να επισημανθεί ότι επί του συνόλου των αμοιβαίων κεφαλαίων που αιτούνται να υπαχθούν στη διαδικασία Πιστοληπτικής Ικανότητας μόλις το 20% επιτυγχάνουν να αξιολογηθούν άνω της βαθμίδας «Α». Επιπλέον, επί συνόλου 7.500 αμοιβαίων κεφαλαίων τύπου Ομολογιακού και Διαθεσίμων στην Ευρωπαϊκή αγορά, μόνο 153 αμοιβαία κεφάλαια έχουν αξιολογηθεί από την S&P. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της EFG AΕΔΑΚ κ. ¶ρη Ξενόφο, η πρωτοβουλία της εταιρίας και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, «επισφραγίζουν τις αρχές της σύνεσης στη διαχείριση, της συνέχειας στο αποτέλεσμα και της συνέπειας στη στρατηγική, που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη διαχειριστική πολιτική της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ». Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Eurobank Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι τα ακόλουθα: Eurobank Plus Διαθεσίμων, Credit Rating «Af», ήτοι υψηλός βαθμός προστασίας έναντι συμβάντων πιστωτικού κινδύνου. Eurobank Bond Fund, Credit Rating «Af», ήτοι υψηλός βαθμός προστασίας έναντι συμβάντων πιστωτικού κινδύνου. Αξίζει να επισημανθεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο ως εκδότης ομολόγων αξιολογείται με ανάλογη βαθμολογία.
    Eurobank Διεθνών Εταιρικών Ομολόγων, Credit Rating «-ΒΒΒf», ήτοι επαρκής βαθμός προστασίας έναντι πιστωτικού κινδύνου. Η βαθμολογία αυτή συνάδει με τη στρατηγική επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου και την προοπτική υψηλών αποδόσεων που το χαρακτηρίζει.
  •