Πώληση Ιδίων Μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πώληση Ιδίων Μετοχών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΩΛΗΣΗ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε στις 24.3.2004 την πώληση σε θεσµικό επενδυτή µέρους των ιδίων µετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα, κατόπιν αποφάσεων των από 4.9.2002 και 11.9.2003 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριµένα, στις 26.3.2004 θα πωληθούν 1.500.000 µετοχές της Τράπεζας, όλες ονοµαστικές κοινές, µε κατώτερη τιµή πώλησης 15,60 ευρώ ανά µετοχή.Αθήνα, 24 Μαρτίου 2004
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.