Πώληση Ιδίων Μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πώληση Ιδίων Μετοχών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΩΛΗΣΗ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε στις 26.1.2004 την πώληση σε θεσµικό επενδυτή µέρους των ιδίων µετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα, κατόπιν αποφάσεων των από 14.9.2001, 4.9.2002 και 11.9.2003 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριµένα, στο διάστηµα από 27.1.2004 έως 28.1.2004 θα πωληθούν 3.300.000 µετοχές της Τράπεζας, όλες ονοµαστικές κοινές, µε κατώτερη τιµή πώλησης 15,80 ευρώ ανά µετοχή.Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2004
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.