Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών και Προσαρμογή Τιμής | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών και Προσαρμογή Τιμής


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΕΝΑΡΞΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:Την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2004, αρχίζει η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των 933.952 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, δυνάµει της από 17-12-2003 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, λόγω µερικής ασκήσεως από το προσωπικό και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών, σύµφωνα µε τις από 24-5-2000, 15-5-2001 και 22-4-2002 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας.Η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αύξησης πιστοποιήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας στις 18-12-2003. Η πιστοποίηση της ανωτέρω καταβολής καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 31-12-03 και η εισαγωγή των νέων µετοχών εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στις 15-1-2004.Οι ανωτέρω 933.952 νέες µετοχές θα έχουν πιστωθεί την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2004, στις µερίδες και τους λογαριασµούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστηµα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία (20-1-2004), η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. των µετοχών της Τράπεζας θα γίνεται, λόγω της ανωτέρω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, σε νέα τιµή προσαρµοσµένη σύµφωνα µε τις ισχύουσες αποφάσεις του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.Αθήνα,16 Ιανουαρίου 2004
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.