Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση ιδίων μετοχών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστηµα από 23.9.2003 µέχρι 31.12.2003 αγόρασε 3.583.650 ίδιες µετοχές, µε µέση τιµή κτήσεως 13,86 ευρώ ανά µετοχή.Η ανωτέρω αγορά έγινε σύµφωνα µε την από 11.9.2003 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη σε εφαρµογή της από 11.9.2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, µε την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, κατά το διάστηµα από 23.9.2003 µέχρι 31.12.2003, ιδίων µετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθµό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των µετοχών της, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες µετοχές.Μετά την ανωτέρω αγορά η Τράπεζα κατέχει σήµερα συνολικά 9.320.959 ίδιες µετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,95 % του σηµερινού Μετοχικού της Κεφαλαίου.Αθήνα, 31 Δεκεµβρίου 2003
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.