Πρόθεση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόθεση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΗ Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 18.12.2003 αποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου της, προτίθεται να αγοράσει, στο διάστηµα από 1.1.2004 έως 31.5.2004, µέχρι 5.000.000 ίδιες µετοχές, µε ανώτατη τιµή αγοράς το ποσό των 27,09 ευρώ και κατώτατη τιµή αγοράς το ποσό των 5 ευρώ ανά µετοχή.Η ανωτέρω απόφαση του .ιοικητικού Συµβουλίου ελήφθη σε εφαρµογή της από 11.9.2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, µε την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, στις ανωτέρω ανώτατη και κατώτατη τιµή αγοράς ανά µετοχή, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, κατά το διάστηµα µέχρι 11.9.2004, ιδίων µετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθµό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των µετοχών της, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες µετοχές.Αθήνα, 18 Δεκεµβρίου 2003
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.