Έκδοση Νέων Μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκδοση Νέων ΜετοχώνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε στις 17-12-2003 την έκδοση 933.952 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε µία, λόγω ασκήσεως από το προσωπικό δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών της Τράπεζας (δυνάµει των από 24-5-2000, 15-5-2001 και 22-4-2002 αποφάσεων Γ.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920), καθώς και την αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό 2.755.158,40 ευρώ.Οι ανωτέρω µετοχές διατέθηκαν µε τιµή διαθέσεως ως εξής:α) 32.110 µετοχές προς 13,46 ευρώ ανά µετοχή (Γ.Σ. 24-5-2000), β) 148.321 µετοχές προς 7,96 ευρώ ανά µετοχή (Γ.Σ. 15-5-2001) και γ) 753.521 µετοχές προς 5,99 ευρώ ανά µετοχή (Γ.Σ. 22-4-2002) Συνεπώς, για την απόκτηση των ανωτέρω 933.952 νέων µετοχών, καταβλήθηκε συνολικό ποσό 6.126.426,55 ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των ανωτέρω νέων µετοχών εκ 3.371.268,15 ευρώ, θα αχθεί στον λογαριασµό «.ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».Μετά την ανωτέρω αύξηση, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 9 του ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 930.680.269,15 ευρώ και θα διαιρείται σε 315.484.837 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 2,95 η κάθε µία.
Η Τράπεζα θα ακολουθήσει την προβλεπόµενη διαδικασία εισαγωγής και των ανωτέρω µετοχών στο Χ.Α. και οι µετοχές αυτές θα καταχωρισθούν στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στις µερίδες και λογαριασµούς ΣΑΤ των ανωτέρω δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόµος. Το κοινό θα ενηµερωθεί σχετικώς µε νεότερη ανακοίνωση.