Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ενοποιημένα αποτελέσματα για τη χρήση 2003 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003
Καθαρά κέρδη € 273 εκατ. (+39%)Μέρισμα ανά μετοχή € 0,60 (απόδοση 3,9%)
Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ενοποιημένα αποτελέσματα για τη χρήση 2003 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Από το ¶ Τρίμηνο του 2005, η Τράπεζα θα δημοσιεύει τις λογιστικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Financial Reporting Standards) ταυτόχρονα με τις άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες, γεγονός που θα επιτρέψει την πλήρη συγκρισιμότητα των οικονομικών μεγεθών. Μέχρι τότε αναμένεται ότι θα έχουν αρθεί οι σημαντικές εκκρεμότητες που παραμένουν σχετικά με το περιεχόμενο και την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS), τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και που αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα αποτίμησης χαρτοφυλακίων και παραγώγων, φορολογικά κ.ά. Οι ενοποιημένες καταστάσεις του 2003 περιλαμβάνουν την Τράπεζα Banc Post Ρουμανίας, η οποία ενοποιήθηκε πλήρως για πρώτη φορά, το Νοέμβριο 2002. Η EFG Eurobank Beograd AD (πρώην Postbanka AD) ενοποιείται πλήρως από τον, Απρίλιο 2003. Η Τράπεζα Post Bank Bουλγαρίας, που περιλαμβάνονταν προηγουμένως στα ενοποιημένα αποτελέσματα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ενοποιήθηκε πλήρως στα τέλη του 2003. Κατά το 2003, η EFG Eurobank Ergasias πέτυχε δυναμική αύξηση του όγκου εργασιών, των εσόδων και της κερδοφορίας της. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος ενίσχυσε και διεύρυνε την παρουσία του στους δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Ο Όμιλος πέτυχε επίσης σημαντική ενίσχυση του μεριδίου αγοράς του στη διαχείριση περιουσίας , τις εργασίες κεφαλαιαγοράς και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Στην ευρύτερη περιοχή, ο Όμιλος αύξησε τη συμμετοχή του και απέκτησε διοικητικό έλεγχο στη Ρουμανική Banc Post, τη Βουλγαρική Post Bank και τη Σερβική EFG Eurobank Beograd. Η ισχυρή ανάπτυξη του Ομίλου είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των χορηγήσεων κατά 22% σε € 16,3 δισ. και την ενίσχυση των Συνολικών Εσόδων κατά 23% σε € 1.215 εκ., που σε συνδυασμό με την συγκράτηση του κόστους, οδήγησε στη βελτίωση του δείκτη κόστους / εσόδων από 59,4% το 2002 σε 54,6% το 2003.
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε € 273 εκ., σε σχέση με € 196 εκ. το 2002, καταγράφοντας αύξηση 39%. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη, προ φόρων και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε € 373 εκ. (+ 37%). Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στους μετόχους τη διανομή συνολικού μερίσματος € 185 εκ. ήτοι μέρισμα € 0,60 ανά μετοχή. Το μέρισμα αυτό αντανακλά την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και την αυξανόμενη οργανική κερδοφορία της Eurobank και αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 3,9%, σε τιμές τέλους 2003, η οποία συγκρίνεται ευνοϊκά με την αντίστοιχη άλλων εγχώριων και διεθνών τραπεζικών οργανισμών. Το Δ.Σ. θα προτείνει επίσης στους μετόχους την ακύρωση 6 εκ. υφιστάμενων ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα (περίπου 2% του κεφαλαίου) καθώς και τη συνέχιση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.Τα Ίδια Κεφάλαια, στα τέλη 2003, ανέρχονταν σε € 1,8 δισ. και είναι από τα υψηλότερα στον κλάδο. Η Τράπεζα δεν έχει κάνει χρήση των διατάξεων του Ν. 3229/2004 για την αναπροσαρμογή των αξιών των ακινήτων. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανέρχεται σε 10,4%, αποτελούμενος σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης (Tier 1). Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Ομίλου διασφαλίζει την ικανότητά του να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2004-2005
Οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης των εργασιών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση επτά συγχωνεύσεων και εξαγορών κατά την τελευταία πενταετία, αντανακλούν το δυναμισμό του επιχειρηματικού μοντέλου της Eurobank, καθώς και την επιτυχία των πρωτοποριακών προϊόντων του Ομίλου που προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία στους πελάτες της. Είναι ταυτόχρονα, το αποτέλεσμα σειράς πρωτοβουλιών κατά το 2002-2003 οι οποίες οδήγησαν σε ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και μεγαλύτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν την εγκατάσταση προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων σε όλα τα δίκτυα διανομής, τη νέα οργανωτική δομή του Ομίλου, -που σχεδιάσθηκε για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και να ενισχύσει περαιτέρω την παροχή πελατοκεντρικών υπηρεσιών-, καθώς και την ολοκλήρωση σειράς προγραμμάτων αυτοματισμού, που βελτιώνουν την αποδοτικότητα των υποστηρικτικών λειτουργιών και ενισχύουν την προώθηση προϊόντων και τις σταυροειδείς πωλήσεις. Ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για τις μελλοντικές επιδόσεις της Eurobank αποτελεί η εφαρμογή συστήματος διοικητικής υποστήριξης που μετρά και ανταμείβει την οικονομική αξία που δημιουργεί η κάθε επιχειρηματική μονάδα του Ομίλου (value based management system). Το σύστημα αυτό έχει εντείνει την προσοχή όλων των μονάδων στην ανάπτυξη των εργασιών και την επίτευξη αποτελεσμάτων, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και των ανθρώπων της. Και για το 2004, η στρατηγική του Ομίλου παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και στην περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας της, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις αγορές της Νοτιοανατολικής (ΝΑ) Ευρώπης. Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στην Eurobank να θέσει στόχους σε ότι αφορά στις χρηματοοικονομικές της επιδόσεις τόσο για το 2004 όσο και για το 2005. Συγκεκριμένα:
 • Αύξηση Εσόδων που θα υπερβαίνει το 14% το χρόνο
 • Δείκτη Κόστους / Εσόδων κάτω από 53% σε επίπεδο Ομίλου και κάτω από 50% για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα το 2005
 • Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων άνω του 18% το 2005
 • Αύξηση στα Κέρδη ανά Μετοχή
 • που θα υπερβαίνει το 20% το χρόνο
 • Αύξηση του Μερίσματος ανά Μετοχή που θα υπερβαίνει το 12% για κάθε χρόνο
  ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Το 2003, η Eurobank ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην Ελληνική αγορά. Οι Χορηγήσεις, αυξήθηκαν κατά 19,2%, στην εγχώρια αγορά, στα € 16,2 δις. , γεγονός που οδήγησε σε αύξηση του συνολικού μεριδίου αγοράς της Τράπεζας κατά 40 μ.β., στο 13,8%. Ειδικότερα, οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις, στην Ελλάδα, αυξήθηκαν κατά 12,4% στα € 9,6 δισ. Οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 30,6% σε € 6,6 δισ., καθώς η Καταναλωτική Πίστη σημείωσε άνοδο 28% σε € 3,5 δισ., και η Στεγαστική Πίστη ενισχύθηκε κατά 33,7% σε 3,1 δισ. Η δυναμική αυτή πορεία οδήγησε σε αύξηση του μεριδίου αγοράς της Eurobank στην χρηματοδότηση νοικοκυριών κατά 60 μ.β. από 15,8% σε 16,4%.Παράλληλα, η Eurobank διεύρυνε το μερίδιό της στη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων από 16% σε 20% και στις χρηματιστηριακές συναλλαγές από 13% σε 16,5%. Ο Όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στις εργασίες αναδοχών για δημόσιες εγγραφές και ιδιωτικές τοποθετήσεις με μερίδιο αγοράς 33%, καθώς και στις εκδόσεις χρέους με μερίδιο 25%. Σημαντική ήταν επίσης η ανάπτυξη εργασιών στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, πού κατέστησε την Eurobank ως ένα σημαντικό Όμιλο στην αγορά αυτή μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. ΣΤΗ ΝA ΕΥΡΩΠΗΗ Eurobank επιδιώκει να συμμετέχει ενεργά και να συμβάλει στη διαδικασία μετασχηματισμού και σύγκλισης των περιφερειακών οικονομιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2003, ο Όμιλος ανέλαβε σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες προκειμένου να επεκταθεί περαιτέρω και να ενισχύσει τη θέση του σε επιλεγμένες αγορές της περιοχής, κυρίως σε χώρες με προοπτική ένταξης στην ΕΕ, μέσω της απόκτησης διοικητικού ελέγχου εμπορικών τραπεζών και τη δραστηριοποίηση στην τραπεζική ιδιωτών. Πιο συγκεκριμένα, το 2003:
 • Στη Ρουμανία, ο Όμιλος διεύρυνε σε 53%, τη συμμετοχή του στην Banc Post αποκτώντας μερίδιο 17% από την BPI, ενώ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει ακόμα περισσότερο το ποσοστό του σε 62%. Ως εκ τούτου, η EFG Eurobank Ergasias απέκτησε τον διοικητικό έλεγχο της Banc Post, η οποία ενοποιείται πλήρως στα αποτελέσματα του Ομίλου από το Νοέμβριο 2002.
 • Στη Βουλγαρία, μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης συμφωνίας με την AIG για την εξαγορά του μεριδίου της στην ACBH, η EFG Eurobank Ergasias θα κατέχει 92% της Post Bank . Η συμφωνία αυτή οδήγησε στην πλήρη ενοποίηση στα τέλη Δεκεμβρίου 2003, της τράπεζας, που προηγουμένως ενοποιούνταν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, από το Σεπτέμβριο 2002.
 • Στη Σερβία / Μαυροβούνιο, το 2003, η EFG Eurobank Ergasias απέκτησε το 68% της Postbanka, ποσοστό που αυξήθηκε αργότερα σε 91% μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η τράπεζα μετονομάστηκε σε EFG Eurobank Beograd.
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ 2003
  Το Σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου σημείωσε αύξηση 13,8% και ανήλθε σε € 28 δισ., από € 24,6 δισ. στα τέλη του 2002. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη ισχυρή αύξηση του όγκου εργασιών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, οι Χορηγήσεις, σε επίπεδο Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 22,2% το 2003 και διαμορφώθηκαν σε € 16,3 δισ. Οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά, διευρύνθηκαν κατά 34,2% και ανήλθαν από 5,1 δισ. σε € 6,9 δισ., ενώ οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 14,7% και διαμορφώθηκαν από € 8,6 δισ. σε 9,9 δισ. Ειδικότερα, η Καταναλωτική Πίστη, εντός και εκτός Ελλάδος, ενισχύθηκε κατά 33,1% και ανήλθε σε € 3,8 δισ., ενώ η Στεγαστική Πίστη αυξήθηκε κατά 35,6% υπερβαίνοντας τα € 3,1 δισ. Οι Καταθέσεις, σε ενοποιημένο επίπεδο, σημείωσαν αύξηση 2%, σε ετήσια βάση, και ανήλθαν σε € 17,3 δισ. Τα συνολικά υπό Διαχείριση Κεφάλαια Πελατών, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, των repos, των αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων, παρουσίασαν αύξηση 10,3% και ανήλθαν σε € 25,5 δισ. σε τρέχουσες τιμές. Τα ενοποιημένα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παρουσίασαν αύξηση 17,3% και διαμορφώθηκαν από € 724 εκ. σε € 849 εκ. συνεισφέροντας 70% στο Σύνολο των Λειτουργικών Εσόδων. Η αύξηση των εσόδων από τόκους ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δυναμικής αύξησης του περιθωρίου χορηγήσεων κατά 33% σε € 577 εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο σύνολο ενεργητικού) διατηρήθηκε πάνω από 3%. Τα Καθαρά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες σημείωσαν δυναμική αύξηση 24%, και ανήλθαν από € 250 εκ. σε € 310 εκ., συνεισφέροντας κατά 25,5% στα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, που συνδέονται με τις κεφαλαιαγορές, κατέγραψαν σημαντική αύξηση 61% και ανήλθαν σε € 55 εκ., ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης του μεριδίου αγοράς στις χρηματιστηριακές συναλλαγές και της ανάκαμψης των κεφαλαιαγορών από το ΄Β Τρίμηνο του 2003 και εξής. Τα έσοδα προμηθειών από τη διαχείριση περιουσίας ενισχύθηκαν κατά 32% και ανήλθαν σε € 42 εκ., αντανακλώντας τη μεγάλη αύξηση του μεριδίου αγοράς στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, εκτός των Α/Κ διαχείρισης διαθεσίμων. Έτσι, τα Οργανικά Έσοδα, που περιλαμβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 19% και ανήλθαν σε € 1.159 εκ., συνεισφέροντας 95% στα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα. Τα Λοιπά Έσοδα, που αποτελούνται από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, τα μερίσματα και τα λοιπά έσοδα, διαμορφώθηκαν σε € 56 εκ., από € 18 εκ. το 2002. Κατά συνέπεια, τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 22,5% και διαμορφώθηκαν από € 992 εκ. σε € 1.215 εκατ., ως αποτέλεσμα κυρίως της ισχυρής αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες. Όσον αφορά στο Λειτουργικό Κόστος, ο ρυθμός αύξησής του για τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα, παρουσίασε σημαντική επιβράδυνση και διαμορφώθηκε σε 3,9%. Έτσι, ο Δείκτης Κόστους προς Έσοδα στην Ελλάδα κατέγραψε εντυπωσιακή πτώση από 59,0% το 2002, σε 52,9% το 2003. Σε ενοποιημένο επίπεδο, στο οποίο περιλαμβάνεται η Ρουμανική Banc Post, για το σύνολο του 2003 έναντι μόνο του μισού Δ΄ Τριμήνου για το 2002, το λειτουργικό κόστος σημειώνει αύξηση κατά 12,6% και διαμορφώνεται από € 590 εκ. σε € 664 εκ. Συνολικά, ο Δείκτης Κόστους προς μέσο Ενεργητικό βελτιώθηκε από 2,7% σε 2,5%. Ο Δείκτης Κόστους προς Έσοδα βελτιώθηκε σημαντικά από 59,4% το 2002 σε 54,6% το 2003 και είναι από τους χαμηλότερους στην ελληνική αγορά. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου βελτιώνεται, καθώς τα οργανικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώνονται στο 2,8% του συνόλου των δανείων στα τέλη του 2003, έναντι 2,9% στα τέλη Δεκεμβρίου 2002. Παρά ταύτα, ο Όμιλος διατήρησε τη συντηρητική και αυστηρά καθορισμένη πολιτική προβλέψεων, αυξάνοντας τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 35,9% από € 104,9 εκ. το 2002, σε € 143 εκ. το 2003 . Οι προβλέψεις αυτές αντιστοιχούν σε 96 μονάδες βάσης επί του μέσου δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι συνολικές προβλέψεις, με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, περιλαμβανομένων και αυτών για την κάλυψη των γενικών τραπεζικών κινδύνων, ανήλθαν σε € 157 εκ., έναντι € 111 εκ. το 2002. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καλύπτονται κατά 85% από προβλέψεις, έναντι 80% το 2002, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, διασφαλίζει την Τράπεζα έναντι μελλοντικών κινδύνων. Κατά συνέπεια, τα Οργανικά Κέρδη της Eurobank (οργανικά έσοδα μείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) αυξήθηκαν δυναμικά κατά 24% και διαμορφώθηκαν σε € 338 εκατ. το 2003, από € 273 εκατ. το 2002. Στο Δ΄ Τρίμηνο του 2003, τα οργανικά κέρδη έφτασαν το επίπεδο ρεκόρ των € 95 εκ. Τα Κέρδη προ Φόρων, που αναλογούν στους μετόχους, παρουσίασαν άνοδο 37% και ανήλθαν σε € 373 εκ. Τα Καθαρά Κέρδη, μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 39% φθάνοντας τα € 273 εκ. Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου οδήγησε στην αύξηση της (μετά από φόρους) αποδοτικότητας του μέσου Ενεργητικού από 0,9% το 2002 σε 1,0% το 2003. Παράλληλα, η (μετά από φόρους) αποδοτικότητα των μέσων Ιδίων Κεφαλαίων, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10,4%, διαμορφώθηκε στο 15,1% σε σύγκριση με 10,7% στο 2002, ενώ η αποδοτικότητα των απαιτουμένων εποπτικών κεφαλαίων (που αντιστοιχούν σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 8%) ανήλθε σε 20%.
  Βασικά Μεγέθη Ομίλου EFG Eurobank Εrgasias (εκ. €) σύμφωνα με τα Ελληνικά
  Λογιστικά Πρότυπα
       2003       2002       % μεταβολή          Θυγατρικές 
           ΝΑ Ευρώπης
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
         
  Σύνολο Ενεργητικού28.02924.62213,8 %1.157
  Απαιτήσεις κατά πελατών 16.33313.361 22,2 % 569
  Υποχρεώσεις προς πελάτες
  17.308 17.033 1,6 % 811
  Ίδια Κεφάλαια
  1.793
  1.822 -1,6 % 144
         
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ       
        
  Καθαρά Έσοδα Τόκων849 724 17,3 % 42
  Καθαρά Έσοδα Προμηθειών
  310
  250 24,0 % 28
  Βασικά Οργανικά Έσοδα 1.159
  973
  19,0 %70
  Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων
  1.215 992 22,5 % 80
  Οραγανικά Κέρδη 338
  273 23,8 % 5
  Καθαρά Κέρδη π.φ. μετά από δικ. Μειοψηφίας373
  272
  37,0 % 9
  Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους & κέρδη μειοψηφίας 273
  196
  39,0 % 7
      
  1 Με κλείσιμο τέλος 20032 Στο σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς τα αμοιβαία διαχείρισης διαθεσίμων3 προ προβλέψεων4 Εξαιρουμένων των Α/Κ διαχείρισης διαθεσίμων
 •