Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πίστωση νέων μετοχών

Την Πέµπτη, 17 Απριλίου 2003, θα πιστωθούν στους λογαριασµούς αξιών των µετόχων της απορροφηθείσας Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε., στο Σύστηµα 'Aυλων Τίτλων, οι 10.108.526 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ονοµαστικής αξίας 2,89 ευρώ, που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, λόγω συγχώνευσής της µε την Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε., µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. γνωστοποιεί στους µετόχους της τα ακόλουθα:Την Πέµπτη, 17 Απριλίου 2003, θα πιστωθούν στους λογαριασµούς αξιών των µετόχων της απορροφηθείσας Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε., στο Σύστηµα 'Aυλων Τίτλων, οι 10.108.526 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ονοµαστικής αξίας 2,89 ευρώ, που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, λόγω συγχώνευσής της µε την Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε., µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία, 17-4-2003, θα αρχίσει η διαπραγµάτευση των νέων αυτών µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Στο πλαίσιο της ανωτέρω συγχώνευσης, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η ακύρωση 8.081.256 ιδίων µετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., µε αντίστοιχη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της. Κατόπιν των ανωτέρω, από την Πέµπτη 17 Απριλίου 2003, στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών θα διαπραγµατεύονται συνολικά 313.500.885 κοινές ονοµαστικές µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ονοµαστικής αξίας 2,89 ευρώ η καθεµία. Τα κλασµατικά δικαιώµατα που προήλθαν από την ανωτέρω συγχώνευση θα εκποιηθούν και το προϊόν εκποιήσεως θα αποδοθεί στους δικαιούχους. Δικαιούχοι θα είναι οι µέτοχοι της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε. που ήταν εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στις 10-4-2003 µετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. Η καταβολή του προϊόντος εκποιήσεως θα γίνει στους ανωτέρω δικαιούχους στις 5-5-2003, ως εξής : Το ποσό που αναλογεί στους µετόχους που έχουν ορίσει την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. χειριστή του λογαριασµό αξιών τους στο Σύστηµα ¶ϋλων Τίτλων, θα κατατεθεί στους λογαριασµούς τους. Οι υπόλοιποι µέτοχοι θα µπορούν να το εισπράξουν από οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., προσκοµίζοντας το δελτίο της αστυνοµικής τους ταυτότητας. Το Ενηµερωτικό .ελτίο που συντάχθηκε για τη συγχώνευση, εγκρίθηκε από το ..Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών την 10 Απριλίου 2003, είναι διαθέσιµο στο κοινό από τα γραφεία του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Σοφοκλέους 10) και από τα γραφεία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (Λαοδικείας 16 & Νυµφαίου, 3ος όροφος, Αθήνα). Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνούν µε την Υπηρεσία Μετοχολογίου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα. Τηλ. 210-33.57.261 και 210-33.57.262).Αθήνα, 15 Απριλίου 2003
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.