Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόθεσης απόκτησης ιδίων μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 23.5.2003 αποφάσεως του διοικητικού Συµβουλίου της, προτίθεται να αγοράσει µέχρι 5.000.000 ίδιες µετοχές στο διάστηµα από 1.6.2003 έως 4.9.2003 µε ανώτατη τιµή αγοράς το ποσό των 27,09 ευρώ και κατώτατη τιµή αγοράς το ποσό των 5 ευρώ ανά µετοχή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 23.5.2003 αποφάσεως του διοικητικού Συµβουλίου της, προτίθεται να αγοράσει µέχρι 5.000.000 ίδιες µετοχές στο διάστηµα από 1.6.2003 έως 4.9.2003 µε ανώτατη τιµή αγοράς το ποσό των 27,09 ευρώ και κατώτατη τιµή αγοράς το ποσό των 5 ευρώ ανά µετοχή. Η ανωτέρω απόφαση του .ιοικητικού Συµβουλίου ελήφθη σε εφαρµογή της από 4.9.2002 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, µε την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, στις ανωτέρω ανώτατη και κατώτατη τιµή αγοράς ανά µετοχή, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, κατά το διάστηµα µέχρι 4.9.2003, ιδίων µετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθµό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των µετοχών της, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες µετοχές. Αθήνα, 23 Μαΐου 2003
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.