Έγκριση Σχεδίου Συµβάσεως Συγχώνευσης ΕΠΑΝ | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έγκριση Σχεδίου Συµβάσεως Συγχώνευσης ΕΠΑΝ

Τα διοικητικά Συµβούλια της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και της εταιρείας Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. σε σηµερινή τους συνεδρίαση ενέκριναν το σχέδιο συµβάσεως συγχωνεύσεως µε απορρόφηση της εταιρείας Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έγκριση Σχεδίου Συµβάσεως Συγχωνεύσεως από τα Δ.Σ.  της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. και της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.

Τα διοικητικά Συµβούλια της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και της εταιρείας Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. σε σηµερινή τους συνεδρίαση ενέκριναν το σχέδιο συµβάσεως συγχωνεύσεως µε απορρόφηση της εταιρείας Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Η συγχώνευση θα γίνει µε ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο εταιρειών µε βάση ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 30.04.2003. Η σχέση ανταλλαγής που προτείνεται να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις είναι 6,4 µετοχές της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. προς 1 µετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της εγκρίσεως του σχεδίου συµβάσεως συγχωνεύσεως από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των συγχωνευόµενων εταιρειών.