Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 1 Ιουλίου 2003, αρχίζει η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των 1.050.000 νέων ονοµαστικών, κοινών µε ψήφο µετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Μαΐου 2003.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 1 Ιουλίου 2003, αρχίζει η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των 1.050.000 νέων ονοµαστικών, κοινών µε ψήφο µετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Μαΐου 2003. Οι νέες µετοχές διανέµονται δωρεάν σε µέλη του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών, περιλαµβανοµένων µελών .ιοικητικού Συµβουλίου και θα έχουν πιστωθεί την Τρίτη, 1 Ιουλίου 2003 στις µερίδες και τους λογαριασµούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστηµα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ). Οι ανωτέρω αυξήσεις εγκρίθηκαν µε την υπ΄αριθµ. Κ2-7304 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης καθώς επίσης και από το .ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στις 25.6.2003. Ανακοινώνεται, επίσης, προς όλους τους µετόχους της Τράπεζας, ότι από την Τρίτη, 1 Ιουλίου 2003, η διαπραγµάτευση των µετοχών της Τράπεζας θα γίνεται σε νέα αναπροσαρµοσµένη τιµή λόγω της ανωτέρω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Από την Τρίτη, 1 Ιουλίου 2003, η διαπραγµάτευση των µετοχών της Τράπεζας θα γίνεται σε νέα αναπροσαρµοσµένη τιµή λόγω της ανωτέρω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. Κατόπιν συνεννοήσεως µε το Κ.Α.Α. η Τράπεζα µας βεβαιώνει ότι οι 1.050.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές θα έχουν πιστωθεί στις µερίδες των δικαιούχων µετόχων στο Σύστηµα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 1.7.2003, ηµέρα έναρξης της διαπραγµάτευσης των νέων αυτών µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.
Τέλος, το κοινό θα ενηµερωθεί µε σχετική δηµοσίευση στις εφηµερίδες «ΕΣΤΙΑ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στις 27.6.2003.