Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών και αναπροσαρμογή τιμής | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών και αναπροσαρμογή τιμής

Ανακοινώνεται ότι την Πέµπτη, 30 Ιανουαρίου 2003 , αρχίζει η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών των 190.537 νέων, κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της λόγω µερικής ασκήσεως από το προσωπικό και µέλη του .ιοικητικού Συµβουλίου δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών σε τιµή διάθεσης µετοχής € 7,98 , σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 15ης Μαΐου 2001.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΈναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών και αναπροσαρμογή τιμής
Ανακοινώνεται ότι την Πέµπτη, 30 Ιανουαρίου 2003 , αρχίζει η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών των 190.537 νέων, κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της λόγω µερικής ασκήσεως από το προσωπικό και µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών σε τιµή διάθεσης µετοχής € 7,98 , σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 15ης Μαΐου 2001. Η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αύξησης, η οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας στις 2.12.2002. Η πιστοποίηση καταβολής της ανωτέρω αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου καταχωρήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. Κ2-16174/δις/18.12.2002 ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 28.1.2003 Οι νέες µετοχές θα έχουν πιστωθεί την Πέµπτη, 30 Ιανουαρίου 2003, στις µερίδες και τους λογαριασµούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστηµα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Ανακοινώνεται επίσης προς τους µετόχους της Τράπεζας ότι, από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία, η τιµή εκκίνησης διαπραγµάτευσης των µετοχών στο ΧΑ, θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις αποφάσεις 45 (ΦΕΚ Β. 1036/23.8.2002) και 81 (ΦΕΚ Β. 1596/30.11.2001) του Δ.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, λόγω της ανωτέρω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2003
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.