Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση ίδιων μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστηµα από 1.1.2003 έως 31.5.2003 αγόρασε 1.934.600 ίδιες µετοχές, µε µέση τιµή κτήσεως 10,47 ευρώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστηµα από 1.1.2003 έως 31.5.2003 αγόρασε 1.934.600 ίδιες µετοχές, µε µέση τιµή κτήσεως 10,47 ευρώ. Η ανωτέρω αγορά έγινε σύµφωνα µε την από 20.12.2002 απόφαση του διοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη σε εφαρµογή της από 4.9.2002 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, µε την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, κατά το διάστηµα από 4.9.2002 µέχρι 4.9.2003, ιδίων µετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθµό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των µετοχών της, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες µετοχές.Μετά την ανωτέρω αγορά η Τράπεζα κατέχει σήµερα συνολικά 6.677.178 ίδιες µετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,13% του σηµερινού Μετοχικού της Κεφαλαίου.Αθήνα, 2 Ιουνίου 2003
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.