Απόκτηση Ιδίων Μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστηµα από 1.6.2003µέχρι 4.9.2003 αγόρασε 1.148.880 ίδιες µετοχές, µε µέση τιµή κτήσεως 14,16 ευρώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστηµα από 1.6.2003 µέχρι 4.9.2003 αγόρασε 1.148.880 ίδιες µετοχές, µε µέση τιµή κτήσεως 14,16 ευρώ. Η ανωτέρω αγορά έγινε σύµφωνα µε την από 23.5.2003 απόφαση του διοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη σε εφαρµογή της από 4.9.2002 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, µε την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, κατά το διάστηµα από 4.9.2002 µέχρι 4.9.2003, ιδίων µετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθµό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των µετοχών της, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες µετοχές. Μετά την ανωτέρω αγορά η Τράπεζα κατέχει σήµερα συνολικά 7.826.058 ίδιες µετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,49% του σηµερινού Μετοχικού της Κεφαλαίου.Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου 2003
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.