Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank Αμοιβαία Κεφάλαια

Για τρίτη συνεχή χρονιά τα Eurobank Αμοιβαία Κεφάλαια λαμβάνουν πιστοποίηση από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης STANDARD & POOR’S. Ας σημειωθεί ότι η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική ελληνική εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που αποκτά μια τέτοια διάκριση.
Για τρίτη συνεχή χρονιά τα Eurobank Αμοιβαία Κεφάλαια λαμβάνουν πιστοποίηση από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης STANDARD & POOR’S. Ας σημειωθεί ότι η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική ελληνική εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που αποκτά μια τέτοια διάκριση. Η πιστοποίηση συνίσταται στην αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Quality Rating) και της Διακύμανσης (Volatility Rating) των αμοιβαίων κεφαλαίων Eurobank Plus Διαθεσίμων Εσωτερικού, Eurobank Bond Fund και Eurobank Διεθνών Εταιρικών Ομολόγων.
Η ακολουθούμενη διαδικασία αξιολόγησης είναι πολύμηνη, συνεχής και σύνθετη και λαμβάνει υπ’ όψιν της:
  • την ικανότητα και την εμπειρία των διαχειριστών
  • τις δομές και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου της διαχειρίστριας εταιρείας
  • τη διαφάνεια της ακολουθούμενης διαχειριστικής πολιτικής
  • τα αποτελέσματα από πλευράς απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου σε βάθος χρόνου,
  • το μέγεθος και τη σταθερότητα του οργανισμού, υπεύθυνου για τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων.Τα αποτελέσματα της νέας αξιολόγησης των Eurobank Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι τα ακόλουθα: Eurobank Plus Διαθεσίμων Εσωτερικού, Credit Rating Af, ήτοι υψηλός βαθμός προστασίας έναντι συμβάντων πιστωτικού κινδύνου. Eurobank Bond Fund, Credit Rating Af, ήτοι υψηλός βαθμός προστασίας έναντι συμβάντων πιστωτικού κινδύνου. Eurobank Διεθνών Εταιρικών Ομολόγων, Credit Rating – BBBf, ήτοι επαρκής βαθμός προστασίας έναντι συμβάντων πιστωτικού κινδύνου. Η βαθμολογία αυτή συνάδει με την στρατηγική επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου και την προοπτική υψηλών αποδόσεων που το χαρακτηρίζει. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ., κ. ¶ρης Ξενόφος, αναφερόμενος στην αξιολόγηση τόνισε ότι «η επιτυχία των Eurobank Αμοιβαίων Κεφαλαίων να διατηρούν για τρίτη συνεχή χρονιά τον ίδιο βαθμό αξιολόγησης – πιστοποίησης αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας στις αρχές της σύνεσης στη διαχείριση, της συνέχειας στο αποτέλεσμα και της συνέπειας στη στρατηγική της».
  •